اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ جملات قصار " حسین " دکتر علی شریعتی
▬ سرّمردان خدا " دو چیز " قاضی (رض)
▬ حدیث " ارزش تو " امام حسین علیه السلام
▬ حرف حساب " رهبر مسئول" دکتر علی شریعتی
▬ تصویر عشق " عشق حقیقی " سهروردی
▬ جملات قصار "بی خیال " ویلیامز
▬ متن های فلسفی "درویش " انصاری
▬ حکایت " مراقب چشم هایت باش " ...
▬ عکس"به زنجیر کشیده" علی رضا ابراهیم پور گیلانی
▬ تک بیت" دیدار آشنا " حافظ
▬ جملات زیبا " انسان وار " شریعتی
▬ ترجمه " آغوشت " مارگوت بیکل
▬ گفتار بزرگان " هفت پند " مولوی
▬ خاطره " پهن " هوشنگ ابتهاج
▬ شعر نیمایی و نو" زندگی" سپهری