اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی"

▬ گفتار بزرگان " روز انسان " نهرو
▬ جملات زیبا "عمیقاًعاشق می شوند " کامو
▬ حکایت " نادان " ...
▬ دل نوشته " من خودم هستم " پناهی
▬ عکس " تمام قدّ " علیرضا ابراهیم پور گیلانی
▬ دل نوشته " روزه ام " حسین پناهی۳
▬ جملات قصار " مسولیت شیعه " شریعتی
▬ جملات زیبا " آدم خوبی باش " چاپلین
▬ تک بیت " وصال " حافظ
▬ کلام حق " کدام نقطه " منصور حلاج
▬ کلام حق " ستاره ای فروزان " محمد غزالی
▬ سرّمردان خدا " مَحرم شو" عین القضات همدانی
▬ پند "بهشت " مولوی
▬ جملات زیبا " عشق " صدرا
▬ سرّمردان خدا " عبادت و اطاعت " خواجه انصاری