اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2019-03-25T10:08:28+01:00 mihanblog.com شعر " بهار " مولانا 2019-03-21T20:32:00+01:00 2019-03-21T20:32:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1198 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آب زنید راه را هِین که نگار می‌رسدمژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسدراه دهید  یار  را  آن  مَه ده چهار راکز  رُخ نوربخش او نور نثار می‌رسد           " مولانا "آب زنید راه را هِین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

راه دهید  یار  را  آن  مَه ده چهار را

کز  رُخ نوربخش او نور نثار می‌رسد


           " مولانا "
]]>
شعر نیمایی و نو " ای کاش ... " شفیعی کدکنی 2019-03-18T20:58:00+01:00 2019-03-18T20:58:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1197 علیرضا ابراهیم پور گیلانی در روزهای آخر اسفندکوچ بنفشه‌های مهاجرزیباستدر نیم‌روز روشن اسفندوقتی بنفشه ها را از سایه های سرددر اطلس شمیم بهارانبا خاک و ریشه- میهن سیارشان –از جعبه‌های کوچک و چوبیدر گوشه‌ی خیابان می‌آورندجوی هزار زمزمه در منمی‌جوشد:ای کاشای کاش، آدمی وطنش رامثل بنفشه‌ها(در جعبه‌های خاک)یک روز می‌توانستهم‌راه خویشتن ببرد هر کجا که خواستدر روشنای باران در آفتاب پاک"محمد رضا شفیعی كدکنی"


در روزهای آخر اسفند

کوچ بنفشه‌های مهاجر

زیباست

در نیم‌روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد

در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه

- میهن سیارشان –

از جعبه‌های کوچک و چوبی

در گوشه‌ی خیابان می‌آورند

جوی هزار زمزمه در من

می‌جوشد:

ای کاش

ای کاش، آدمی وطنش را

مثل بنفشه‌ها

(در جعبه‌های خاک)

یک روز می‌توانست

هم‌راه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران 

در آفتاب پاک


"محمد رضا شفیعی كدکنی"
]]>
تک بیت " شمایل " سعدی 2019-03-12T20:35:00+01:00 2019-03-12T20:35:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1196 علیرضا ابراهیم پور گیلانی بگذار   تا    مقابل    روی   تو   بگذریمدزدیده  در  شمایل  خوب  تو  بنگریم         "شیخ اَجل سعدی "بگذار   تا    مقابل    روی   تو   بگذریم

دزدیده  در  شمایل  خوب  تو  بنگریم


         "شیخ اَجل سعدی "
]]>
گفتار بزرگان " آینده" گاندی 2019-03-10T15:49:19+01:00 2019-03-10T15:49:19+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1195 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ﺑﺨﺸیدﻥ ﮐﺴـے ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .  " ﮔﺎﻧﺪﯼ "


ﺑﺨﺸیدﻥ ﮐﺴـے ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،
 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .  " ﮔﺎﻧﺪﯼ "

]]>
تک بیت " آزمون " مولانا 2019-03-09T13:42:03+01:00 2019-03-09T13:42:03+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1194 علیرضا ابراهیم پور گیلانی گر  نهی تو  لب خود  بر  لب  من  مست  شوی آزمون   کن   که  نه   کمتر   ز     میِ   انگورم!                "حضرت مولانا "


گر  نهی تو  لب خود  بر  لب  من  مست  شوی
 
آزمون   کن   که  نه   کمتر   ز     میِ   انگورم! 

 
              "حضرت مولانا "


]]>
جملات زیبا "شکوه تو " شاملو 2019-03-08T13:47:17+01:00 2019-03-08T13:47:17+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1193 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آیدا  !این که مرا به سوی تو می کشدعشق نیست، شکوه توست؛ و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد،نیاز تن من نیست، یگانگی ارواح و اندیشه های ماست. " احمد شاملو "آیدا  !

این که مرا به سوی تو می کشد

عشق نیست، شکوه توست؛ 

و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد،

نیاز تن من نیست، 

یگانگی ارواح و اندیشه های ماست.


 " احمد شاملو "
]]>
جملات زیبا" مثل من " .‌.. 2019-03-02T08:42:02+01:00 2019-03-02T08:42:02+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1191 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من بعد از تو با این مسئله که دیگر کسی را دوست نداشته باشم،کنار آمده امتو اما بعد از منبا این درد که دیگر کسیمثل من  دوستت ندارد ، چه میکنی؟


من بعد از تو 

با این مسئله که دیگر کسی را 

دوست نداشته باشم،کنار آمده ام

تو اما بعد از من

با این درد که دیگر کسی

مثل من  دوستت ندارد ،

 چه میکنی؟
]]>
گفتار بزرگان " در یک ملاقات " چاپلین و انیشتین 2019-02-28T06:01:12+01:00 2019-02-28T06:01:12+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1190 علیرضا ابراهیم پور گیلانی انیشتین در ملاقاتی با چاپلین گفت: هنر شما را تحسین میکنم! بدون گفتن کلمه‌ای دنیا شما را درک میکند!چاپلین در جواب  گفت : ارزش کار شما بیشتر است! دنیا شما را تحسین میکند با اینکه هیچکس نمیفهمد چه میگویید! 


انیشتین در ملاقاتی با چاپلین گفت: 

هنر شما را تحسین میکنم! 

بدون گفتن کلمه‌ای دنیا شما را درک میکند!

چاپلین در جواب  گفت : 

ارزش کار شما بیشتر است!

 دنیا شما را تحسین میکند با اینکه هیچکس

 نمیفهمد چه میگویید!
 
]]>
گفتار بزرگان " مادر " لینکلن 2019-02-26T03:42:16+01:00 2019-02-26T03:42:16+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1189 علیرضا ابراهیم پور گیلانی دعاهای مادرم همیشه من را دنبال کرده اند. آنها همیشه به زندگی من چسبیده اند."آبراهام لینکلن"روز مادر رو به همه مادران تبریک میگم


دعاهای مادرم همیشه من را

 دنبال کرده اند.

 آنها همیشه به زندگی من 

چسبیده اند."آبراهام لینکلن"


روز مادر رو به همه مادران تبریک میگم
]]>
شعر نیمایی و نو " تو کجایی؟ " شاملو 2019-02-22T20:34:04+01:00 2019-02-22T20:34:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1188 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تو کجایی ؟در گستره ی بی مرز این جهانتو کجایی ؟من در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام کنار تومن ایستاده ام برای توتو کجایی ؟  "شاملو"


تو کجایی ؟

در گستره ی بی مرز این جهان

تو کجایی ؟

من در دوردست ترین

 جای جهان ایستاده ام کنار تو

من ایستاده ام برای تو

تو کجایی ؟


  "شاملو"
]]>
گفتار بزرگان "عجب " شکسپیر 2019-02-22T08:42:39+01:00 2019-02-22T08:42:39+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1187 علیرضا ابراهیم پور گیلانی در عجبم از  زنان ؛که از خدای خود به این بزرگیفقط شوهر می خواهند ؛و از  شوهر به این درماندگیهمه دنیا را ..." ویلیام شکسپیر"


در عجبم از  زنان ؛

که از خدای خود به این بزرگی

فقط شوهر می خواهند ؛

و از  شوهر به این درماندگی

همه دنیا را ..." ویلیام شکسپیر"
]]>
غزل "حوّای من " بهمنی 2019-02-19T20:35:00+01:00 2019-02-19T20:35:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1185 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تنهایی ام  را با   تو قسمت  می كنم سهم كمی نیست گسترده تر     از    عالم     تنهایی  من ،  عالمی   نیستغم    آنقدر دارم   كه      می خواهم     تمام    فصلها  را بر سفره ی  رنگین خود بنشانمت، بنشین غمی نیست حوّای من بر من مگیر این   خودستانی را كه    بی شك تنهاتر    از    من  &


تنهایی ام  را با   تو قسمت  می كنم سهم كمی نیست 

گسترده تر     از    عالم     تنهایی  من ،  عالمی   نیست

غم    آنقدر دارم   كه      می خواهم     تمام    فصلها  را 

بر سفره ی  رنگین خود بنشانمت، بنشین غمی نیست 

حوّای من بر من مگیر این   خودستانی را كه    بی شك 

تنهاتر    از    من   در زمین  و   آسمانت     آدمی نیست

آیینه ام      را      بر    دهان  تك تك          یاران     گرفتم

 تا    روشنم شد :    در میان  مُردگانم   همدمی  نیست

همواره چون من، نه،  فقط یك لحظه خوب من بیندیش

لبریزی   از گفتن ولی در هیچ سویت   محرمی نیست 

شاید به  زخم من كه    می پوشم   ز   چشم شهر   آن را

 در     دستهای بی نهایت    مهربانش    مرهمی نیست

شاید   و      یا   شاید   هزاران         شاید   دیگر     اگرچه

 اینك     به گوش     انتظارم  جز صدای مبهمی نیست

                         "محمدعلی بهمنی"

]]>
جملات زیبا" دوستت دارم " کوئیلو 2019-02-11T07:52:11+01:00 2019-02-11T07:52:11+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1184 علیرضا ابراهیم پور گیلانی زندگیبسیار کوتاه تر از آنست که بخواهیمبعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم ،  مثل ِ      "  دوستت دارم  "           "پائولو کوئیلو "


زندگی

بسیار کوتاه تر از آنست

 که بخواهیم

بعضی از کلمات مهم را ناگفته 

نگه داریم ، 

 مثل ِ      "  دوستت دارم  "           "پائولو کوئیلو "
]]>
خاطره " نگاه " فرهادی 2019-02-08T07:49:06+01:00 2019-02-08T07:49:06+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1183 علیرضا ابراهیم پور گیلانی بعد از نمایش یک فیلم ایرانی، با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو یكیشان پرسید: آن پسرک سر چهار راه چه می‌فروخت؟ مواد مخدر بود یا... من پاسخ دادم فال می‌فروخت پرسید فال چیه؟ گفتم شعر، شعرهای شاعر بزرگمان حافظ با هیجان گفت: یعنی شما از كشوری می‌آیید كه در خیابان‌هایش شعر می‌فروشند و مردم عادی پول می‌دهند و شعر می‌خرند؟؟!! می‌رفت سر میزهای مختلف و با شگفتی این را به همه می‌گفت! و این یعنی زاویه‌ی دید؛یكی سیاهی می


بعد از نمایش یک فیلم ایرانی، 
با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو
 یكیشان پرسید:

 آن پسرک سر چهار راه چه می‌فروخت؟
 مواد مخدر بود یا...
 من پاسخ دادم فال می‌فروخت 

پرسید فال چیه؟

 گفتم شعر، 
شعرهای شاعر بزرگمان حافظ
 با هیجان گفت:
 یعنی شما از كشوری می‌آیید كه در
 خیابان‌هایش شعر می‌فروشند و مردم عادی 
پول می‌دهند و شعر می‌خرند؟؟!!

 می‌رفت سر میزهای مختلف و با شگفتی این را
 به همه می‌گفت! 

و این یعنی زاویه‌ی دید؛

یكی سیاهی می‌بیند و یکی زیبایی!


"از خاطرات اصغر فرهادی"
]]>
گفتار بزرگان " زندگی" انیشتین 2019-02-04T11:45:15+01:00 2019-02-04T11:45:15+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1182 علیرضا ابراهیم پور گیلانی زندگی مانند دوچرخه‌سواریست : به جلو حرکت نکردن برابر است با زمین خوردن..."آلبرت انیشتین"زندگی مانند دوچرخه‌سواریست :

 به جلو حرکت نکردن

 برابر است با زمین خوردن..."آلبرت انیشتین"
]]>