اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir 2018-07-15T18:33:03+01:00 mihanblog.com گفتار بزرگان " روز انسان " نهرو 2018-07-14T23:54:04+01:00 2018-07-14T23:54:04+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1109 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان رامردان همیشه مرد میمانندو زنان همیشه زنو آنگاه هر روز نه روز زن و نه روز مردکه روز انسان است"جواهر لعل نهرو "


 وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند 
و زنان شوکت زن بودنشان را

مردان همیشه مرد میمانند
و زنان همیشه زن

و آنگاه هر روز 
نه روز زن
 و نه روز مرد
که روز انسان است


"جواهر لعل نهرو "

]]>
جملات زیبا "عمیقاًعاشق می شوند " کامو 2018-07-13T23:53:04+01:00 2018-07-13T23:53:04+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1108 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آدم‌ها یک‌بارعمیقاً عاشق می‌شوندچون فقط یک‌بار نمی‌ترسند که همه‌چیز خود را از دست بدهنداما بعد ازهمان یک‌بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند که عشق دیگر دور می‌ایستد" کامو"


آدم‌ها یک‌بارعمیقاً عاشق می‌شوند
چون فقط یک‌بار نمی‌ترسند
 که همه‌چیز خود را از دست بدهند

اما بعد ازهمان یک‌بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند
 که عشق دیگر دور می‌ایستد


" کامو"

]]>
حکایت " نادان " ... 2018-07-12T21:52:02+01:00 2018-07-12T21:52:02+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1107 علیرضا ابراهیم پور گیلانی نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت : ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.حال نادان را به از دانا نمی داند کسیگرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَدطعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زدهزانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود


نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت : 
ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟

نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.

حال نادان را به از دانا نمی داند کسی
گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد
طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده
زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

]]>
دل نوشته " من خودم هستم " پناهی 2018-07-09T19:49:50+01:00 2018-07-09T19:49:50+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1106 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕـــــﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ " ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ "ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...ﻣــن خودم هستم... 

ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕـــــﻮﯾﻢ :
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ
 " ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ "
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...
ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...
ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...
ﻣــن خودم هستم... 
]]>
عکس " تمام قدّ " علیرضا ابراهیم پور گیلانی 2018-07-03T07:42:12+01:00 2018-07-03T07:42:12+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1089 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ]]> دل نوشته " روزه ام " حسین پناهی۳ 2018-06-25T23:34:04+01:00 2018-06-25T23:34:04+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1103 علیرضا ابراهیم پور گیلانی من روزه ام!!!!تمام سال را روزه ام.ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.فکر من حق ندارد زورگو باشد.فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.فکرمن روزه ام!!!!
تمام سال را روزه ام.

ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.
فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.
فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.

فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.
فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.
فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.
فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.
فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.
فکر من حق ندارد زورگو باشد.

فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند 
و بی تفاوت از کنارش عبور کند.
فکر من ..................

آری من روزه ام ، 
نه روزه نخوردن غذا ، 
بلکه روزه انسان بودن، 
روزه مردانه زیستن، 
روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.
تمام ساعتها را روزه ام.
تمام دقائق را روزه ام.

     " حسین پناهی"
]]>
جملات قصار " مسولیت شیعه " شریعتی 2018-06-23T22:33:03+01:00 2018-06-23T22:33:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1102 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تشیع صفوی، مذهب راه‌حل یابی است برای گریز از مسئولیت‌ها. مذهب تجلید و تذهیب و تجلیل قرآن، نه تحقیق و تفسیر قرآن. تقدیس قرآن اما نه برای باز کردن و خواندن قرآن. توسل یکسره به کتاب دعا، برای بستن قرآن...چرا که گشودن قرآن، سخت است و مسئولیت آور؛ کتابی که چنان حساب و کتاب دقیقی دارد که می گوید: نتیجه یک ذره کار نیک را می‌بینی، و کیفر ذره‌ای کار بد را."دکترعلی شریعتی"تشیع صفوی، مذهب راه‌حل یابی است برای گریز از مسئولیت‌ها.

 مذهب تجلید و تذهیب و تجلیل قرآن، نه تحقیق و تفسیر قرآن.

 تقدیس قرآن اما نه برای باز کردن و خواندن قرآن. توسل یکسره به کتاب دعا، برای بستن قرآن...

چرا که گشودن قرآن، سخت است و مسئولیت آور؛ کتابی که چنان حساب و کتاب دقیقی دارد که می گوید:

 نتیجه یک ذره کار نیک را می‌بینی، و کیفر ذره‌ای کار بد را.

"دکترعلی شریعتی"

]]>
جملات زیبا " آدم خوبی باش " چاپلین 2018-06-21T20:34:01+01:00 2018-06-21T20:34:01+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1101 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آدم خوبی باشولیوقتت روبرای اثباتش به دیگرانتلف نکن .... ! همیشه آنچه که درباره " من " میدانی باور کن ,نه آنچه که پشت سر"من" شنیده ای "من" همانم که دیده ای نه آنکه                         شنیده ای...   " چارلی چاپلین "آدم خوبی باش
ولی
وقتت رو
برای اثباتش به دیگران
تلف نکن .... !

 همیشه آنچه که درباره " من " میدانی باور کن ,
نه آنچه که پشت سر"من" شنیده ای 
"من" همانم که دیده ای نه آنکه 
                        شنیده ای...

   " چارلی چاپلین "
]]>
تک بیت " وصال " حافظ 2018-06-19T23:00:03+01:00 2018-06-19T23:00:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1100 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  دل گفت  وصالش  به دعا باز توان یافت عُمریست  که عُمرم  همه در کار دعا رفت       " خواجه حافظ شیرازی "   دل گفت  وصالش  به دعا باز توان یافت

 عُمریست  که عُمرم  همه در کار دعا رفت


       " خواجه حافظ شیرازی "  
]]>
کلام حق " کدام نقطه " منصور حلاج 2018-06-09T22:50:03+01:00 2018-06-09T22:50:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1099 علیرضا ابراهیم پور گیلانی کدام  نقطه  زمین  از  تو خالیستکه  خلق  ترا  در  آسمان   می جویند؟!   "حسین منصور حلاج"
کدام  نقطه  زمین  از  تو خالیست

که  خلق  ترا  در  آسمان   می جویند؟!


   "حسین منصور حلاج"
]]>
کلام حق " ستاره ای فروزان " محمد غزالی 2018-06-05T10:45:15+01:00 2018-06-05T10:45:15+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1098 علیرضا ابراهیم پور گیلانی علم مکاشفت به تعلم و مطالعه حاصل نشود ، حصول آن به اعمال صالح و صفای آیینه دل به زهد و گرسنگی و بیداری و خاموشی و اعتزال از مردم باشد ؛ مثلا بیداری در شب ، دل را روشن کند و صافی سازد و نور بخشد و چون این صفا به صفایی که از گرسنگی حاصل شده افزوده شود ، دل چونان ستاره ای فروزان شود چون آیینه ای درخشان و آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد.کیمیای سعادت محمد عزالی


علم مکاشفت به تعلم و مطالعه حاصل نشود ،
 حصول آن به اعمال صالح و صفای آیینه دل
 به زهد و گرسنگی و بیداری و خاموشی و اعتزال از مردم باشد ؛
 مثلا بیداری در شب ، دل را روشن کند و صافی سازد
 و نور بخشد و چون این صفا به صفایی که
 از گرسنگی حاصل شده افزوده شود ،
 دل چونان ستاره ای فروزان شود چون آیینه ای درخشان و 
آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد.


کیمیای سعادت
 محمد عزالی
]]>
سرّمردان خدا " مَحرم شو" عین القضات همدانی 2018-06-03T08:43:13+01:00 2018-06-03T08:43:13+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1097 علیرضا ابراهیم پور گیلانی اگر خواهی که مَحرم گردی دیده را از نظر و اغیار پاک دار تا همه او را بیند!سَمع را از همه حدیث ها معزول کن تا از هر ذره که در مُلک و ملکوت است کلام ازلی شنوی!هر نهاد که از شیطان خلاص یافت، جز  جلال  لَم یَزل  در آنجا رخت  ننهد. " عین القضات همدانی "اگر خواهی که مَحرم گردی

 دیده را از نظر و اغیار پاک دار

 تا همه او را بیند!

سَمع را از همه حدیث ها معزول کن

 تا از هر ذره که در مُلک و ملکوت است
 
کلام ازلی شنوی!

هر نهاد که از شیطان خلاص یافت، 

جز  جلال  لَم یَزل  در آنجا رخت  ننهد.


 " عین القضات همدانی "
]]>
پند "بهشت " مولوی 2018-05-27T01:36:06+01:00 2018-05-27T01:36:06+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1096 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  نصیحتِ مولانا به فرزندش بهاء الدین ولد:«..اﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﻭ ﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻋﯿﻦ ﺩﻭﺯﺥﺍﺳﺖ. ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﻍ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ...» "ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﯿﻦ"

 نصیحتِ مولانا
 به فرزندش بهاء الدین ولد:


«..اﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﻭ ﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻋﯿﻦ ﺩﻭﺯﺥﺍﺳﺖ.
 ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﻍ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ...»

 "ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﯿﻦ"
]]>
جملات زیبا " عشق " صدرا 2018-05-22T22:33:03+01:00 2018-05-22T22:33:03+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1095 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید و با عظمت عشق پُر كنید.زیرا كه عشق چون عقاب است. بالا می‌پرد و دور. بی اعتنا به حقیران ِدر روح.كینه چون لاشخور و كركس است. كوتاه می‌پرد و سنگین. جز مُردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد. بـرای عاشق، ناب ترین چیز، شور است و زندگی و نشاط.برای لاشخور، خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...    " ملاصدرا "  


قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید 
و با عظمت عشق پُر كنید.

زیرا كه عشق چون عقاب است.
 بالا می‌پرد و دور.
 بی اعتنا به حقیران ِدر روح.

كینه چون لاشخور و كركس است. 
كوتاه می‌پرد و سنگین. 
جز مُردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد. 

بـرای عاشق، 
ناب ترین چیز، شور است و زندگی و نشاط.

برای لاشخور،
 خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...

    " ملاصدرا "
]]>
سرّمردان خدا " عبادت و اطاعت " خواجه انصاری 2018-05-20T19:42:00+01:00 2018-05-20T19:42:00+01:00 tag:http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1093 علیرضا ابراهیم پور گیلانی  از پیرهرات پرسیدند؛ عبادت چیست ؟ فرمود :عبادت خدمت کردن به خلق استپرسیدند؛ چگونه؟گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری رضای خدا که بالطبع رضای مردم را  هم همراه دارد در نظر داشته باشی نامش  عبادت است.پرسیدند: پس نماز و روزه و خمس و... این ها چه هستند؟! گفت : اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد


 از پیرهرات پرسیدند؛
 عبادت چیست ؟ 

فرمود :
عبادت خدمت کردن به خلق است

پرسیدند؛ چگونه؟

گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری 
رضای خدا که بالطبع رضای مردم را  هم همراه دارد 
در نظر داشته باشی نامش  عبادت است.
پرسیدند: 
پس نماز و روزه و خمس و... این ها چه هستند؟!

 گفت : اینها اطاعت هستند 
که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد
 تا انوار حق بگیرد

]]>