اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر tag:http://alirezaebrahimpour.ir 2019-06-18T03:49:05+01:00 mihanblog.com پند " بر باد " حجت الاسلام عالی 2019-06-15T01:05:32+01:00 2019-06-15T01:05:32+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1215 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ۰حضرت سلیمان به مورچه فرمود:مرا موعظه کن!مورچه گفت:جناب سلیمان!میدانی چرا خداوند باد را مسخر شما قرار داد؟خداوند می خواهد بگویدسلطنتت بر باده! خیلی نناز!مواظب خودت باش!پیش صاحب نظران ملک سلیمان بادستبلکـه آنسـت سلیـمان کـه ز  ملک آزادسـتحضرت سلیمان گریه اش افتاد و گفت:درست میگی همه چیز از بین می روند فقط خدا می ماند.[ استاد عالی ]


۰
حضرت سلیمان به مورچه فرمود:

مرا موعظه کن!
مورچه گفت:جناب سلیمان!
میدانی چرا خداوند باد را مسخر شما قرار داد؟
خداوند می خواهد بگوید
سلطنتت بر باده! خیلی نناز!
مواظب خودت باش!

پیش صاحب نظران ملک سلیمان بادست
بلکـه آنسـت سلیـمان کـه ز  ملک آزادسـت

حضرت سلیمان گریه اش افتاد و گفت:
درست میگی همه چیز از بین می روند فقط خدا می ماند.


[ استاد عالی ]
]]>
تک بیت " مطلوب" سعدی شیرازی 2019-06-09T21:43:19+01:00 2019-06-09T21:43:19+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1214 علیرضا ابراهیم پور گیلانی وصــــــال توستاگر دل را مرادی هست و مطلوبیکنـــــــــار توستاگر غـــم را کناری هست و پایانی    " سعدی "


وصــــــال توست
اگر دل را مرادی هست و مطلوبی

کنـــــــــار توست
اگر غـــم را کناری هست و پایانی    " سعدی "
]]>
شعر نیمایی و نو " دوست دارم " شاملو 2019-06-09T14:50:19+01:00 2019-06-09T14:50:19+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1213 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تو را دوست دارمو این دوست داشتنحقیقتی است که مرابه زندگی دلبسته می کند" احمد شاملو "


تو را دوست دارم

و این دوست داشتن

حقیقتی است که مرا

به زندگی دلبسته می کند" احمد شاملو "
]]>
جملات زیبا "قضاوت " داستایوفسکی 2019-06-06T11:46:16+01:00 2019-06-06T11:46:16+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1212 علیرضا ابراهیم پور گیلانی قسمت جالبی از متن کتاب "تسخیر شدگان"  نوشته  ''داستایوفسكى'' هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد وهر "گناه کاری" آینده ای! پس قضاوت نکن.میدانم اگر:قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،دنیا تمام تلاشش را میکند تا مرا در شرایط او قرار دهد...تا به من ثابت کند.در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم.محتاط باشیم، در "سرزنش "و"قضاوت کردن" دیگران وقتی؛نه از " دیروز او" خبر داریم، نه از "فردای خودمان"


قسمت جالبی از متن کتاب

 "تسخیر شدگان"  نوشته  ''داستایوفسكى''


 هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد

 وهر "گناه کاری" آینده ای!

 پس قضاوت نکن.

میدانم اگر:

قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،

دنیا تمام تلاشش را میکند 

تا مرا در شرایط او قرار دهد...

تا به من ثابت کند.

در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم.

محتاط باشیم، در "سرزنش "

و"قضاوت کردن" دیگران 

وقتی؛

نه از " دیروز او" خبر داریم، 

نه از "فردای خودمان"
]]>
شعر " هلال عید " خواجه حافظ شیرازی 2019-06-04T19:45:00+01:00 2019-06-04T19:45:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1211 علیرضا ابراهیم پور گیلانی بیا که تُرک فَلک ، خوان روزه غارت کردهِلال   عید   به   دور  قدح     اشارت کردثوابِ  روزه   و  حج قبول  ،   آن کس بُرد که    خاک  میکده   عشق  را  زیارت کرد          "خواجه حافظ شیرازی "


بیا که تُرک فَلک ، خوان روزه غارت کرد

هِلال   عید   به   دور  قدح     اشارت کرد

ثوابِ  روزه   و  حج قبول  ،   آن کس بُرد
 
که    خاک  میکده   عشق  را  زیارت کرد          "خواجه حافظ شیرازی "
]]>
سخنان ناب " نان " انصاری 2019-05-27T01:50:48+01:00 2019-05-27T01:50:48+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1210 علیرضا ابراهیم پور گیلانی بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان استو روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است و حج نمودن ، تماشای جهان است .اما " نان دادن و نان رساندن " ، " کار مردان" است"خواجه عبداله انصاری "


بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است 

و حج نمودن ، تماشای جهان است .

اما " نان دادن و نان رساندن " ، " کار مردان" است"خواجه عبداله انصاری "
]]>
حدیث " میزان سنجش " امام علی علیه السلام 2019-05-22T20:32:01+01:00 2019-05-22T20:32:01+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1209 علیرضا ابراهیم پور گیلانی امیرالمؤمنین علیه السلام: با سه چیز، خرد مردان، سنجیده مى شود: داراییمقام و حوادث ناگوار غررالحكم حدیث 4664


امیرالمؤمنین علیه السلام: 

با سه چیز، خرد مردان، سنجیده مى شود: 

دارایی

مقام 

و حوادث ناگوار غررالحكم حدیث 4664
]]>
سخنان ناب " روا نباشد " بایزید بسطامی 2019-05-15T19:56:00+01:00 2019-05-15T19:56:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1208 علیرضا ابراهیم پور گیلانی نقل است كه شیخ بایزید بسطامیدر پس امام جماعتی ؛ نماز خواند ؛ پس از نماز ؛ امام جماعت پرسید : یاشیخ !! تو كسبی نمی كنی و چیزی از كسی نمی خواهی ؛ از كجا   می خوری ؟ بایزید گفت : صبر كن تا این نماز را دوباره به قضا بخوانم . گفت : چرا ؟ گفت : نماز از پس كسی كه روزی دهنده را نداند ؛   روا نبودنقل است كه شیخ بایزید بسطامی

در پس امام جماعتی ؛ نماز خواند ؛ پس از نماز ؛ 

امام جماعت پرسید :

 یاشیخ !! تو كسبی نمی كنی و چیزی از كسی 

نمی خواهی ؛ از كجا   می خوری ؟ 

بایزید گفت : 

صبر كن تا این نماز را دوباره به قضا بخوانم . 

گفت : چرا ؟ 

گفت : نماز از پس كسی كه 

روزی دهنده را نداند ؛   روا نبود
]]>
گفتار بزرگان " خودت باش " دیل کارنگی 2019-05-10T19:51:37+01:00 2019-05-10T19:51:37+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1207 علیرضا ابراهیم پور گیلانی ساده ترین کار جهاناین است که خودت باشیو دشوارترین کار جهاناین است کهکسی باشیکه دیگران می خواهند..."دیل کارنگی"


ساده ترین کار جهان

این است که خودت باشی

و دشوارترین کار جهان

این است که

کسی باشی

که دیگران می خواهند..."دیل کارنگی"
]]>
شعر " آئین یاری" سعدی 2019-05-08T19:34:34+01:00 2019-05-08T19:34:34+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1206 علیرضا ابراهیم پور گیلانی آیین   برادری   و   شرط      یاریآن نیست که عیب من هنر پنداریآنست که  گر خلاف   شایسته روماز  غایت   دوستیم   دشمن   داری             "  سعدی  "  


آیین   برادری   و   شرط      یاری

آن نیست که عیب من هنر پنداری

آنست که  گر خلاف   شایسته روم

از  غایت   دوستیم   دشمن   داری


             "  سعدی  "


  
]]>
شعر نیمایی و نو "بستر عشق " شاملو 2019-04-27T19:38:08+01:00 2019-04-27T19:38:08+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1205 علیرضا ابراهیم پور گیلانی شانه‌ات مُجابم می‌کنددر بستری که عشقتشنگی‌ستزلالِ شانه‌هایتهمچنانم عطش می‌دهددر بستری که عشقمُجابش کرده است  " شاملو "


شانه‌ات مُجابم می‌کند

در بستری که عشق

تشنگی‌ست

زلالِ شانه‌هایت

همچنانم عطش می‌دهد

در بستری که عشق

مُجابش کرده است


  " شاملو "

]]>
جملات زیبا " عشق و جنگ " هیتلر 2019-04-14T19:56:00+01:00 2019-04-14T19:56:00+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1204 علیرضا ابراهیم پور گیلانی از هیتلر پرسیدن : چرا از میان جنگ و عشق،جنگ را برگزیدی؟پاسخ داد :در جنگ یا زنده میمانی یا میمیریاما در عشق :روزی هزار بار میمیری و زنده میشویاز هیتلر پرسیدن : 

چرا از میان جنگ و عشق،

جنگ را برگزیدی؟

پاسخ داد :

در جنگ یا زنده میمانی یا میمیری

اما در عشق :

روزی هزار بار میمیری و زنده میشوی
]]>
شعر " رسوا " عطار 2019-04-14T00:55:25+01:00 2019-04-14T00:55:25+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1203 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتمآری  ،  همه   رسوایی اوّل ز نظر خیزد!           "عطارنیشابوری"تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم

آری  ،  همه   رسوایی اوّل ز نظر خیزد!


           "عطارنیشابوری"
]]>
تک بیت" فاصله " بهمنی 2019-04-12T23:54:04+01:00 2019-04-12T23:54:04+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1202 علیرضا ابراهیم پور گیلانی تو آسمانی  و  من  ریشه  در زمین دارم همیشه فاصله ای هست داد از این دارم        " محمدعلی بهمنی "


تو آسمانی  و  من  ریشه  در زمین دارم 

همیشه فاصله ای هست داد از این دارم


        " محمدعلی بهمنی "


]]>
جملات زیبا " " چاپلین 2019-04-07T13:48:18+01:00 2019-04-07T13:48:18+01:00 tag:http://alirezaebrahimpour.ir/post/1201 علیرضا ابراهیم پور گیلانی حقیقت این است ؛فرودگاهها، بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند..و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند...همیشه اینگونه ایم! همه چیز را موکول میکنیم به زمانی کهچیزی در حال از دست رفتن است... "چارلی چاپلین"حقیقت این است ؛

فرودگاهها،
 
بوسه های بیشتری از سالن های عروسی 

به خود دیده اند..

و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها 

دعا شنیده اند...

همیشه اینگونه ایم! 

همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که

چیزی در حال از دست رفتن است...


 "چارلی چاپلین"
]]>