اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2019-08-19T18:14:32+01:00 text/html 2019-08-10T19:50:44+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " محبت " فالاچی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1234 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">محبت زیادی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">همیشه آدم ها را خراب میکنه&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">گاهی آدم ها میروند</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">نه برای اینکه&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">دلیلی برای ماندن ندارند</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">بلکه آنقدر کوچک اند که</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp;" اوریانا فالاچی "</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2019-08-07T19:48:49+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " قدر " قیصر امین پور http://alirezaebrahimpour.ir/post/1233 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">نه چندان بزرگم</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">که کوچک بیابم خودم را</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">نه آنقدر کوچک</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">که خود را بزرگ…</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">گریز از میان‌مایگی</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">آرزویی بزرگ است؟</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; " دکتر قیصر امین پور "</font></div> text/html 2019-08-06T19:46:32+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " حماقت " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1232 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عده ای نماز اجاره ای میخوانند و</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;روزه اجاره ای میگیرند!&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">برای امواتی که درحیاتشان وقت نداشته اند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">خودشان انجام دهند</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">ولی درعوض پولی داشته اند که بدهند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نماز&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">خوانان و روزه بگیران حرفه ای تا برایشان انجام دهند</span></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">پدر پول بسوزد که در دستگاه خدا هم&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کار میکند آنهم چه کاری!!!</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ( جانشین پرستش خدا)</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">پول میدهند تا دیگران برایش خدا را بپرستند و او&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">به بهشت برود! و ثواب نماز و روزه آنها را ببرد!</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">براستی که عجب حماقتی است جهل مذهبی!</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">از دین ریا بی نیازم</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بنازم به کفری که ازمذهبم میتراود</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">"دکتر علی شریعتی"</font></div><div><br></div> text/html 2019-08-06T10:35:01+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " مهربانی " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.ir/post/1231 <div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div>امیرالمؤمنین علیه السلام:&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>با مهربانى به دیگران است كه</div><div><br></div><div>&nbsp;رحمت[خدا] فرود مى آید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>غررالحكم حدیث 4343</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-08-05T00:44:48+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " عشق " نظری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1230 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">من&nbsp; بودم&nbsp; و&nbsp; دل&nbsp; بود&nbsp; و&nbsp; کناری&nbsp; و&nbsp; فراغی</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">این عشق کجا بود که ناگه به میان جست!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " فاضل نظری "</font></div><div><br></div> text/html 2019-07-28T01:59:21+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " خدا " پناهی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1229 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>هر کجا میروم ظلم می بینم</div><div><br></div><div>و همه می گویند</div><div><br></div><div>" نگران نباش ،&nbsp; خدا جای حق نشسته "</div><div><br></div><div>خدایا !</div><div><br></div><div>می شود از جای حق بلند شوی ،</div><div><br></div><div>تا حق سر&nbsp; جایش&nbsp; بنشیند .</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; " حسین پناهی "</div><div><br></div> text/html 2019-07-25T00:51:31+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " جادو " پترسون http://alirezaebrahimpour.ir/post/1228 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">در کنار آنهایی باش که نور می‌آورند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">و&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">جادو می‌کنند،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">آنها که با چوب جادویی</span><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;کلام، گفتار، نگاه، رفتار&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">و منشِ ویژه&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">خودشان تو و جهان را</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;متحول می‌کنند و&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;همه بازی‌ها را به هم می‌زنند...</span></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کسانی که قصه‌های زیبا می‌گویند و تو&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">را به چالش می‌کشند و تغییرت می‌دهند...</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کسانی که به تو اجازه نمی‌دهند&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">که خودت را دستِ‌کم بگیری و افق زندگی‌ات</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;را کوچک&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">بپنداری...</span></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">این جادوگران با قلب‌های تپنده و پر شور،</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;قبیله اصلی تو هستند و باید&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کنارشان بمانی...</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ویلفرد پترسون</font></div></div> text/html 2019-07-19T22:05:01+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " انسان " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1227 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">غرق حیرت وهیجان می شوم که</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;این موجود انسان چه شگفت مخلوقی است!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">گاه در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;به پای او نمی رسد وگاه</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;درعظمت تا آنجا اوج می گیرد که درخیال نمیگنجد!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><br></div></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" دکتر علی شریعتی "</font></div> text/html 2019-07-09T19:32:57+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " پیامبر" بیشکچی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1226 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>اسماعیل بیشکچی ، نویسنده‌ی تُرک میگوید :</div><div><br></div><div>&nbsp;در یکی از مساجد ترکیه از شیخی شنیدم که در نماز جمعه</div><div>&nbsp;با صدای بلند میگفت :&nbsp;</div><div>" به خدا هر کس ترکی نداند بهشت را به چشم نخواهد دید "</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در آن جلسه مردی به شدت میگریست ،</div><div>&nbsp;من که چنین دیدم به نزد او رفتم و گفتم :&nbsp;</div><div><br></div><div>مگر تو تُرک نیستی و تُرکی نمی‌دانی؟</div><div>&nbsp;مرد گفت :&nbsp;</div><div>برای خودم گریه نمی‌کنم&nbsp;</div><div>برای پیامبر اسلام گریه می‌کنم که ترکی نمیدانست !&nbsp;</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-07-08T19:32:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " واژه " هوگو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1225 <div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div>از میان دو واژه&nbsp;</div><div><br></div><div>انســان و انسـانیت</div><div><br></div><div>اولی در میان کوچه ها&nbsp;</div><div><br></div><div>و دومی در&nbsp;</div><div><br></div><div>لابلای کتابها سرگردان است&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp;"ویکتور هوگو"</div></div><div><br></div> text/html 2019-07-05T19:31:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان "مثل آدم " شاو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1224 <div><br></div><div><br></div><div><div>حالا که ما یاد گرفته‌ایم</div><div>&nbsp;در هوا مثل یک پرنده پرواز کنیم&nbsp;</div><div>و در دریا مثل یک ماهى شنا کنیم،&nbsp;</div><div>فقط&nbsp; یک چیز&nbsp; باقى مانده یاد&nbsp; &nbsp;بگیریم؛&nbsp;</div><div>آن‌هم اینكه مثل یک آدم روى زمین زندگى کنیم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp;" جرج برنارد شاو"</div></div><div><br></div> text/html 2019-06-29T03:38:08+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث "عقل " امام جعفر صادق علیه السلام http://alirezaebrahimpour.ir/post/1223 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">سلیمان دیلمی می گوید :</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;به امام صادق&nbsp; علیه السلام عرض كردم فلانی&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است .&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">فرمود :</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;عقلش چگونه است ؟</span></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;گفتم نمی دانم .&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">فرمود :&nbsp; پاداش به اندازه عقل است.</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">اصول كافی ، ج 1 ، ص 12</font></div></div> text/html 2019-06-27T19:37:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی قرآن " او " الله http://alirezaebrahimpour.ir/post/1222 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;قسمتی از آیه 4 سوره حدید</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; هوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;او با شماست هرجا که باشید</font></div><div><br></div> text/html 2019-06-27T01:36:14+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت "آزمودن " معیری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1221 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>مخور فریب محبت که دوستداران را</div><div><br></div><div>به&nbsp; روزگار&nbsp; &nbsp;سیه&nbsp; بختی&nbsp; آزمودم&nbsp; &nbsp;من</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (رهی&nbsp; مُعیّری)</div></div><div><br></div> text/html 2019-06-25T19:35:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " علی " سلیمان بلخی قندوزی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1220 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>شیخ سلیمان بلخی قندوزی در کتاب خود نوشته؛</div><div><br></div><div>در کتاب الدّرالمنظم (آمده) بدانکه</div><div>&nbsp;جمیع اسرارکتب آسمانی درقرآن امده است و</div><div>آنچه که&nbsp; در قرآن موجود است،&nbsp;</div><div>در فاتحه الکتاب، و آنچه که در فاتحه آمده،&nbsp;</div><div>در&nbsp; بسم الله&nbsp; است،</div><div>&nbsp;و آنچه در بسم الله است،</div><div>&nbsp;در باء بسمله، و آنچه در باء بسمله است،&nbsp;</div><div>در نقطه زیر&nbsp; باء&nbsp; است.</div><div><br></div><div>امام علی –کرم الله وجهه- فرمود؛&nbsp;</div><div><br></div><div>من آن نقطه زیر بایم...&nbsp;</div><div>فرمود؛&nbsp; از&nbsp; من&nbsp; سوال کنید از اسرار پنهانی؛&nbsp;</div><div>من وارث علوم انبیاء هستم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;" ینابیع الموده، ج1"</div><div><br></div></div>