اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2019-12-08T15:20:12+01:00 text/html 2019-12-08T07:17:18+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی نیمایی و شعر نو " چنانکه " قیصر امین پور http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1266 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">می خواهمت&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">چنانکه شب خسته خواب را</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">می جویمت&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">چنانکه&nbsp; &nbsp;لب&nbsp; &nbsp;تشنه&nbsp; &nbsp;آب&nbsp; را</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " قیصر امین پور "</font></div> text/html 2019-12-07T07:16:35+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " راستی " علی اکبر دهخدا http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1265 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">انوشیروان ساسانی به خاطر پیرزنی که</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;حاضر نشدخانه اش رابفروشد</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;دیوار کاخ کسری&nbsp; را&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">کج&nbsp; &nbsp;بنا&nbsp; &nbsp;کرد.&nbsp;</span></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">یکی از بزرگان از او پرسید:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;این کجی از بهر چیست؟</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">انوشیروان گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Koodak" size="3">این کجی از&nbsp; راستی ماست</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-12-06T08:15:53+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " عشق " کاشانی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1264 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عشق&nbsp; کز جُنبش خود تا به&nbsp; تَهِ&nbsp; دل&nbsp; برود</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">از دل آسان به&nbsp; درون آید و مشکل برود</font></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عشق چون کهنه شود محو نگردد به فراق</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نخل&nbsp; از&nbsp; جا&nbsp; نرود ریشه&nbsp; چو&nbsp; در&nbsp; گِل&nbsp; برود</font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " محتشم کاشانی&nbsp; "</div> text/html 2019-12-04T06:13:40+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " تَوهّم " دوسنت http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1263 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">شازده كوچولو پرسید:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">با غم از دست دادنش چطور كنار بیام؟</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">روباه جواب داد:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">اول مطمئن شو كه بدست آورده بودیش</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">بعد غمگین شو!</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">بخش عمده ى زندگى ما در توهم میگذرد</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">توهم مالك بودن !</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;" آنتوان دوسنت اگزوپری "</font></div> text/html 2019-12-02T17:12:34+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " کُنج" بوسعید ابوالخیر http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1262 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">نه باغ ، نه بستان ، نه چمن&nbsp; &nbsp;می خواهم</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">نه سرو ، نه گل ، نه یاسمن&nbsp; &nbsp; می خواهم</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">خواهم&nbsp; ز خدای خویش کُنجی که درآن</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">من باشم و آن کسی که من&nbsp; &nbsp;می خواهم</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ابوسعید ابوالخیر</font></div> text/html 2019-11-30T15:09:35+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " ادب " سعدی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1261 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;حد اعلای&nbsp; ادب&nbsp; را من&nbsp; رعایت کرده ام</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">تا نشستی در دلم&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">از خویشتن برخاستم</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" سعدی "</span></div> text/html 2019-11-20T01:29:59+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " شبی " مشیری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1259 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>بی تو مهتاب شبی&nbsp; باز&nbsp; از&nbsp; آن&nbsp; کوچه گذشتم&nbsp;</div><div><br></div><div>همه تن چشم شدم ،&nbsp; خیره به دنبال تو گشتم</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" فریدون مشیری "</div> text/html 2019-11-12T19:22:45+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " دوستت دارم " منزوی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1258 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>و&nbsp; &nbsp; &nbsp;دوستت&nbsp; &nbsp; دارم&nbsp; &nbsp; &nbsp; رازیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>که در میان حنجره ام دق می کند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" حسین منزوی "</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-11-06T17:16:11+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " بوسه " ابتهاج http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1257 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">روزگاری دل رمیده‌ی من&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">از دو گلچهره بوسه‌ای میخواست</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">آن یکی سرکشید و ناز افزود&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">وین یکی بوسه داد و بزم آراست</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">این یکی از شراب بوسه خویش</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">کرد سرشار مستی طربم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">وان یکی در سراب وعده‌ی دور&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">میداوند هنوز تشنه لبم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">بوسه هایی که این یکی داده ست</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">گر چه شیرین‌تر از می و شکر است</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">دل دیوانـه بـاز مـی گـویـد</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">لذت آن نداده بیشتر است ...!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" هوشنگ‌ابتهاج "</font></div> text/html 2019-11-04T06:14:20+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " خوشبختی " انیشتن http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1256 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">به آلبرت اینشتین گفتند&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">خوشبختی چیست؟</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;گُفت :</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">حاصل یک کسری است که&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">صورتش تلاش و مخرجش توقع است!!</font></div> text/html 2019-11-03T05:08:45+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " فُوت " پناهی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1255 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>‏از آش ِ روزگار</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏چنان دهانم سوخت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏که از ترس ،</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>‏آب یخ را هم فوت&nbsp; میکنم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>"حسین پناهی"</div></div><div><br></div> text/html 2019-10-30T01:21:59+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " دل " بوسعید http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1254 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">گر دل نبود کجا وطن سازد عشق</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;ور عشق نباشد به چه کار آید دل</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " ابوسعیدابوالخیر "</font></div> text/html 2019-10-27T23:32:37+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی موعظه " کثیف " فاطمی نیا http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1253 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">مشاجره ها و نزاع ها،</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;نور باطن را خاموش میکند.</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">بسیاری از بی حالی ها و عدم نشاط ها&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">به جهت مشاجرات است.</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">کم منزلی داریم که درآن پرخاش و تندی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;نباشد!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">روزی چندتا پرخاش باشد،</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;برکات را از منزل میبرد.</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">حتی اگر حق هم با تو بود ،</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;در امور جزیی وشخصی مشاجره نکن ،</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;چون کدورت می آورد.</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">مرحوم علامه جعفری از صاحب دلی نقل کرد:</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">در موضوعی که گمان میکردم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;حق با من است ،داشتم با همسرم مشاجره میکردم؛</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ناگهان صورت باطنی غضبم را نشانم دادند !&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">بسیار کریه وزشت بود!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;آن صورت نزدیکم آمد و گفت :&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">کثیف! ساکت شو!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">همین که متنبه شدم فورا</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;"دست همسرم را بوسیدم و عذرخواهی" کردم.</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; " استاد فاطمی نیا "</font></div> text/html 2019-10-23T17:02:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " هستم " خیام http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1252 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">گَر من&nbsp; زِ&nbsp; می مُغانه&nbsp; &nbsp;مستم&nbsp; ،&nbsp; &nbsp;هستم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">گر کافِر&nbsp; &nbsp;و&nbsp; &nbsp;گَبْر&nbsp; و&nbsp; بت‌پرستم ، هستم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">هر&nbsp; &nbsp;طایفه‌ای&nbsp; &nbsp;به&nbsp; &nbsp; من&nbsp; &nbsp;گمانی&nbsp; &nbsp; دارد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">من زانِ خودم، چُنان‌که هستم ، هستم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " حکیم عُمر خیام "</font></div> text/html 2019-10-18T17:27:45+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث عشق " حسین" شریعتی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1251 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">حسین‏ علیه السلام&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">زنده جاویدی است که هر سال،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">دوباره شهید می‏شود و</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;همگان را به یاری جبهه حق زمان خود،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;دعوت می‏کند .&nbsp;</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">دکتر علی شریعتی</font></div>