اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2020-04-09T03:47:46+01:00 text/html 2020-04-08T19:51:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی غزل " ساز تنهایی " ابراهیم پور http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1312 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">چشم&nbsp; &nbsp; من&nbsp; &nbsp; در حسرت&nbsp; دیدار&nbsp; تو&nbsp; پر می زند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا سحر این سوی وآن سو هرطرف سر می زند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">از فرا سوی&nbsp; &nbsp; افق&nbsp; &nbsp; تا&nbsp; &nbsp; رَدّ پای&nbsp; &nbsp;سبز&nbsp; &nbsp;عشق</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">مرغ&nbsp; جان&nbsp; &nbsp;در&nbsp; جستجوی&nbsp; نور&nbsp; &nbsp;پر&nbsp; پر می زند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">دست&nbsp; من با&nbsp; زخمه ی&nbsp; تار&nbsp; دلم آن دور&nbsp; دست</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">روز و&nbsp; شب،&nbsp; بی وقفه یک آهنگ دیگر می زند&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">در&nbsp; تمام&nbsp; &nbsp; &nbsp;لحظه های&nbsp; &nbsp;سرد&nbsp; &nbsp;دلتنگی و&nbsp; &nbsp; غم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">ساز&nbsp; &nbsp;تنهایی&nbsp; &nbsp; به&nbsp; پشت&nbsp; بغض&nbsp; خنجر&nbsp; می زند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">شور&nbsp; و&nbsp; &nbsp;شوق&nbsp; و&nbsp; انتظار&nbsp; روز ِ&nbsp; وصل&nbsp; &nbsp;و&nbsp; &nbsp;دیدنت</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">حضرت مهدی(عج)بدان هرشب به دل درمیزند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">شعری از : علیرضاابراهیم پور " گیلانی"&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">سروده مرداد 1377 ازسری شعرهای کتاب&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(شب و تنهایی من )</font></div> text/html 2020-04-06T20:49:14+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " فکر " راسل http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1311 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">اگر عقاید خود را با تفکر و مطالعه</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;به دست آورید،</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">کسی نمی‌تواند به آن‌ها توهین کند.&nbsp;</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">اگر کسی چیزی برخلافشان بگوید</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;عصبانی نمی‌شوید؛&nbsp;</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">یا می‌خندید&nbsp;</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3">یا به فکر فرو&nbsp; می‌روید.</font></div><div><font color="#ff99ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(255, 153, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 153, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;" برتراند راسل "</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-04-06T13:48:04+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " قلب تو " گارسیا http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1310 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3">تو را عاشقانه تر</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;دوست خواهم داشت</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3">چه بمیرم ، چه بمانم</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3">قلب تو&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3">آشیانه ی من است</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">" فدریکو گارسیا لورکا "</span></div> text/html 2020-04-03T10:45:38+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " ترس " کامو http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1309 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">آدمها یكبار عمیقاً عاشق میشوند،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">چون تنها یكبار نمی ترسند كه همه ی&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">چیز خودرا</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;ازدست بدهند؛</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">اما پس از همان یكبار،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">ترس ها آن قدر عمیق میشود كه&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">عشق دور می ایستد.</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" آلبر کامو "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-29T05:40:24+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث" می گذرد " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1308 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>امام على علیه السلام می فرماید :&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>چه زود مى گذرد&nbsp;</div><div><br></div><div>ساعات روز&nbsp; و&nbsp;</div><div><br></div><div>روزهاى ماه&nbsp; و&nbsp;</div><div><br></div><div>ماه هاى سال&nbsp; و&nbsp;</div><div><br></div><div>سال هاى عمر !</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نهج البلاغه، از خطبه 188&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-03-27T19:39:03+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " غیر تو " امام حسین علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1306 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">امام حسین (ع) فرمود:</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;هركس به غیر تو دل ببندد،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;زیان كرده است</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-Yekan" size="3">(بحار الانوار، ج ۹۵ ص ۲۱۶ ح۳ )</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-27T03:38:05+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی موعظه " ابتلاء " سعادت پرور http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1305 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">مرحوم آیت الله سعادت پرور</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;«پهلوانی تهرانی»</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">[قدس الله روحه] می فرمود :</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">ابتلائاتی که برای بشر پیش می آید،</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اکثر برای آنست که&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">متوجه حضرت حق بشود و از غفلت خارج شود ،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp;و متوجه منبع فیض گردد.</font></div> text/html 2020-03-25T19:35:46+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " فقر " امام علی (ع) http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1303 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">امام علی(علیه السلام) فرمودند:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">فقر، دین انسان را ناقص،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">عقل و اندیشه او را آشفته،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">مردم را نسبت به او ، و او را&nbsp; نسبت به مردم&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">بدبین&nbsp; می سازد.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;از دست رفتن دین،سبب نابودی امنیت است</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و با ترس و وحشت، زندگی مفهومی ندارد،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و زوال عقل سبب زوال زندگی است</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;و جامعه بی خرد را جز با مردگان نتوان قیاس کرد.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">نهج البلاغه، حکمت۳۱۹،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تحت العقول، ص۲۴۵</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-23T19:32:50+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " عید " قیصر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1304 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">‏تو بیایی</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">همه‌ی ثانیه‌ها</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">ساعت‌ها</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">از همین روز</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">همین لحظه</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">همین&nbsp; دَم&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">عیدند</font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; " قیصرامین پور "</font></div> text/html 2020-03-20T21:32:02+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی مثنوی " بهار " ابتهاج http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1302 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بهار آمد گل و نسرین نیاورد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">نسیمی بوی فروردین نیاورد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">پرستو آمد و از گل خبر نیست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا گل با پرستو هم سفر نیست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">که آیین بهاران رفتش از یاد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا پروانگان را پر شکسته‌است</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا هر گوشه گرد غم نشسته‌است</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چرا خورشید فروردین فرو خفت</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بهار&nbsp; آمد&nbsp; &nbsp;گُل&nbsp; &nbsp;نوروز&nbsp; نشکُفت...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" ابتهاج&nbsp; گیلانی "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-18T20:59:54+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " قدرت تغییر" آنتوان دوسنت اگزوپری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1301 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">آدمها فکر میکنند ؛&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">اگر یک بار دیگر متولد شوند ،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;جور دیگری زندگی می کنند .</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود .</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;فکر میکنند میتوانند همه چیز را از نو بسازند ،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">محکم و بی نقص !&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">اما حقیقت ندارد...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">اگر ما جسارت طور دیگری زندگی کردن را داشتیم ،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">اگر آدمِ ساختن بودیم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">از همین جای زندگیمان به بعد را مى ساختیم !</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;" آنتوان دوسنت اگزوپری "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-17T20:34:53+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " دعا " امام صادق علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1300 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">امام صادق علیه السلام&nbsp; به مُیَسِّر فرمود:</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; اى مُیَسِّر دعا كن و مگو كه&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">كار گذشته است و آنچه مقدر شده&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">همان شود (و دعا اثرى ندارد)،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; همانا نزد خداى عز و جل منزلت و مقامى است</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;كه بدان نتوان رسید جز بدرخواست و مسألت،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; و اگر بنده ‏اى دهان خود ببندد و درخواست نكند&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">چیزى باو داده نشود،&nbsp;</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">پس درخواست كن تا بتو داده شود،</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; اى میسر هیچ درى نیست كه كوبیده شود</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;جز اینكه امید آن رود كه بروى كوبنده باز شود</font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; (کافی، ج 2،ص 466)</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-16T20:57:10+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعرنیمایی و نو " خاطره " کیوان شاهبداغی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1299 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نه تو میمانی و نه اندوه</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">نه هیچ یک از مردم این آبادی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">به حباب نگران لب یک رود قسم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">غصه هم خواهد رفت</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" کیوان شاهبداغی&nbsp; "</font></div> text/html 2020-03-14T08:54:16+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " دلم " قاضی نظام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1298 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">مى نویسم :</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">شب بخیر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">صبح بخیر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">عصربخیر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">بیدارى ؟</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">كى ببینمت ؟</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">خسته نباشى ،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">چقدر عكست خوبه !!!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">تو بخوان :</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">دلم برایت تنگ شده ...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" علی قاضی نظام "</font></div><div><br></div> text/html 2020-03-10T21:51:58+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " خدا " مولانا http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1297 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;که بر باد فنا رفت نخور</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">به خدا حسرت دیروز عذاب است</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">مردم شهر به هوشید؟؟؟</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">هرچه دارید و ندارید بپوشید و بخندید که امروز،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;سر هر کوچه خدا هست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">نه یکبار و نه ده بار که صدبار به ایمان و تواضع</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;بنویسید</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">خدا هست و خدا هست و خدا هست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " حضرت مولانا "</font></div>