اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2020-07-15T19:30:33+01:00 text/html 2020-07-15T13:55:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " دوستت دارم" جبران خلیل جبران http://alirezaebrahimpour.ir/post/1350 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">سکوت را می پذیرم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">اگر بدانم روزی با تو سخن خواهم گفت</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">تیره بختی را می پذیرم</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">اگر بدانم روزی چشم های تو را خواهم سرود</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">مرگ را می پذیرم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">اگر بدانم روزی تو خواهی فهمید</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">که دوستت دارم</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">&nbsp; "جبران خلیل جبران"</font></div></div> text/html 2020-07-13T19:54:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی غزل "سودا " مولانا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1349 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">ندانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون</font></span></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">ندانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">چوکشتی ام در اندازد میان قلزم پرخون</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600">زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#006600"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#006600">که هر تخته فروریزد ز گردش های گوناگون...</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#006600"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#006600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" حضرت مولانا "</font></p></div> text/html 2020-07-10T20:51:17+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " بمان " ابتهاج گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1348 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900">با منِ بی‌کسِ تنها شده</font></span></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">یــارا تــو بمـــان ،</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">همه رفتند از ایـن خانه</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">خدا را تو بمـــان ،</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><br><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">منِ بی برگِ خزان‌دیـده</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">دگـــر رفتنی‌ام ،!</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">تو همه بار و بری</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#009900"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">تازه&nbsp; بهـارا&nbsp; تو بمـــان ،.</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><br><br><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);"><span style="text-align: right; background-color: rgb(231, 251, 252);">&nbsp;"هوشنگ ابتهاج"</span></font></div> text/html 2020-07-09T20:50:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " تکلیف " علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1347 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff">لَج&nbsp; میکنی&nbsp; &nbsp;بانو&nbsp; ،&nbsp; شدی&nbsp; انگار&nbsp; &nbsp;بچه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff">گفتی برو باشد&nbsp; ،&nbsp; ولی تکلیف دل چه ؟</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3366ff">&nbsp; &nbsp;"علیرضا ابراهیم پور گیلانی "</font></div> text/html 2020-07-08T19:49:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " لبخند " جبران خلیل جبران http://alirezaebrahimpour.ir/post/1346 <div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#666600"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">جانم از آتشفشان ها گذر می کند</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">با خویشتن در جنگم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">از خود عبور می کنم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">تو آن سوی من ایستاده ای</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">و لبخند می زنی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">لبخند تو آنقدر بها دارد که بخاطرش از آتش بگذرم</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#ff0000">&nbsp;"جبران خلیل جبران"</font></div></div> text/html 2020-07-07T19:48:55+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر "مزاح " چاپلین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1345 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><br></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc">چارلی چاپلین تا آخرین لحظات عمر خود مزاح می کرد و</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;در پاسخ به کشیشی که بر بالینش حاضر شده بود&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><span style="text-align: center;">و&nbsp; به&nbsp; او&nbsp; می گفت :&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><span style="text-align: center;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><span style="text-align: center;">&nbsp;</span><span style="text-align: center;">امیدوارم خداوند روح شما را قرین رحمت کند ،</span></font></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc">با لبخند گفت :&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;چرا نکند؟</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="3" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="3" color="#cc33cc">&nbsp;هر چی باشه روح من مال خودشه!</font></span></div> text/html 2020-07-02T09:42:33+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " آینه " کانت http://alirezaebrahimpour.ir/post/1344 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff6600"><br></font></div><div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff6600">تاریخ&nbsp; ،</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff6600">آیینه تمام نمای زندگی بشر است.</font></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3" color="#ff6600">" کانت</font><font face="iransans" style="color: rgb(44, 47, 52); font-size: 14px;"> "</font></p></div> text/html 2020-06-29T04:39:45+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب" دین " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1343 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff">خداوندا مرا از کسانی قرار دِه&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff">که دنیاشان را برای دینشان می فروشند</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff">&nbsp;نه دینشان را برای دنیاشان...</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#3333ff">&nbsp; (دکتر علی شریعتی)</font></span></div> text/html 2020-06-25T19:36:45+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " تنهایی " علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1342 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">کاش می شد ابر ها را پاره کرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000">درد&nbsp; تنهایی&nbsp; دل&nbsp; &nbsp;را&nbsp; چاره&nbsp; کرد</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ff0000" size="1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" علیرضا ابراهیم پور گیلانی "</font></div></div> text/html 2020-06-23T19:34:39+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " عشق " ملاصدرا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1341 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">و با عظمت عشق پُر كنید.</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">زیرا كه عشق چون عقاب است.&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">بالا می‌پرد و دور.&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">بی اعتنا به حقیران ِ در روح.</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">كینه چون لاشخور و كركس است.&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">كوتاه می‌پرد و سنگین.&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">جز مردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد.&nbsp;</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">بـرای عاشق، ناب ترین، شور است و زندگی و نشاط.</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc">برای لاشخور، خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...</font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold" color="#cc33cc"><br></font></span></div><div><font color="#cc33cc"><span style="text-align: center;"><font style="" size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"ملاصدرا</font></span><span style="font-family: ttgm, Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 16.48px; text-align: center;">"</span></font></div><div><p style="margin: 0px; padding: 0px 12.2321px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: ttgm, Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgba(31, 31, 31, 0.93); font-size: 16.48px; text-align: center;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-06-12T19:42:24+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " خاطرات " علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1340 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3366ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#3366ff"><span style="text-align: -webkit-center;">و&nbsp; &nbsp;در این&nbsp; &nbsp;نا کجای&nbsp; دور&nbsp; از&nbsp; عشق</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#3366ff"><br style="text-align: -webkit-center;"><span style="text-align: -webkit-center;">فقط&nbsp; &nbsp;با&nbsp; &nbsp;خاطراتم&nbsp; &nbsp; زنده&nbsp; &nbsp;هستم</span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#3366ff"><span style="text-align: -webkit-center;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#3366ff"><span style="text-align: -webkit-center;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><span style="text-align: -webkit-center;"><font color="#3366ff">&nbsp; " علیرضا ابراهیم پور گیلانی"</font></span></font></div> text/html 2020-06-11T09:52:33+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی غزل " شاعر شنیدنی ست " بهمنی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1339 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#cc0000">گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">حتــی</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"> اگـــر به دیده رویــا ببینی ام</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><br></span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">من صورتم که به صورت شعرم شبیه نیست</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">بر&nbsp; ایــن&nbsp; گمـــان&nbsp; مباش&nbsp; کـه&nbsp; زیبا&nbsp; ببینی ام</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">شاعر شنیدنی ست ولی میل،میل ِ توست</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">آمــاده ای&nbsp; کـــه&nbsp; بشنـــوی ام&nbsp; یا&nbsp; ببینی ام ؟</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">این </span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">واژه</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"> ها صراحت ِ تنهایـی من اند</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">با این همه مخـواه که تنها ببینی ام</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">مبهوت می شوی اگر از روزن ات شبی</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">بی خویش در سماع غزل ها ببینی ام</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">یک قطره ام و گاه چنان موج می زنم</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">در خود کــه ناگزیــری دریـــا ببینی ام</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000"><br></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">شب های شعر خوانی من بی فروغ نیست</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">امـــا&nbsp; تــو&nbsp; با&nbsp; چـــراغ&nbsp; بیـــا&nbsp; تـــــا&nbsp; ببینی ام</font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#cc0000">&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; background-color: rgb(231, 251, 252); text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3" color="#cc0000">" محمد علی بهمنی "</font></span></strong></p></div> text/html 2020-05-27T12:37:49+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " کیستی؟ " منزوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1332 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3">تو کیستی ؟</font></b></div><div><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><br></font></b></div><div><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="3"><br></font></b></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>ز پریهای داستانهایی؟</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>عروس دریایی</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>نسیم سبزی</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>گل سپیدی</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>شکوهمندی</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>مثل آنچه که ناگفتنی است ، زیبایی</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>چه هستی آخر ،&nbsp;</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b>که اینگونه گرم و گیرایی ؟</b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><b style="">&nbsp; "حسین منزوی "</b></font></div> text/html 2020-05-24T15:34:24+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مطالب و موضوعات بکر " سواد " یونسکو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1330 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff">‏تعریف سواد . . .</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff">‏با تعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff">&nbsp;باسوادی توانایی «تغییر» (Change) است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff">و باسواد کسی است که بتواند با آموخته‌هایش،&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#6633ff">تغییری در زندگی خود ایجاد کند&nbsp;</font></div> text/html 2020-05-21T13:31:53+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث عشق " عشق " شافاک http://alirezaebrahimpour.ir/post/1329 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900">عشق نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد،</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900">&nbsp;عشق به خودی خود یک دنیاست !</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" الیف شافاک"</font></div>