اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2019-06-18T04:31:19+01:00 text/html 2019-06-15T01:05:32+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند " بر باد " حجت الاسلام عالی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1215 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>۰</div><div>حضرت سلیمان به مورچه فرمود:</div><div><br></div><div>مرا موعظه کن!</div><div>مورچه گفت:جناب سلیمان!</div><div>میدانی چرا خداوند باد را مسخر شما قرار داد؟</div><div>خداوند می خواهد بگوید</div><div>سلطنتت بر باده! خیلی نناز!</div><div>مواظب خودت باش!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>پیش صاحب نظران ملک سلیمان بادست</div><div>بلکـه آنسـت سلیـمان کـه ز&nbsp; ملک آزادسـت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حضرت سلیمان گریه اش افتاد و گفت:</div><div>درست میگی همه چیز از بین می روند فقط خدا می ماند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>[ استاد عالی ]</div></div> text/html 2019-06-09T21:43:19+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " مطلوب" سعدی شیرازی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1214 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>وصــــــال توست</div><div>اگر دل را مرادی هست و مطلوبی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>کنـــــــــار توست</div><div>اگر غـــم را کناری هست و پایانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; &nbsp; " سعدی "</div></div> text/html 2019-06-09T14:50:19+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " دوست دارم " شاملو http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1213 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تو را دوست دارم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>و این دوست داشتن</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>حقیقتی است که مرا</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>به زندگی دلبسته می کند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>" احمد شاملو "</div></div> text/html 2019-06-06T11:46:16+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "قضاوت " داستایوفسکی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1212 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">قسمت جالبی از متن کتاب</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;"تسخیر شدگان"&nbsp; نوشته&nbsp; ''داستایوفسكى''</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;هر "پرهیزکاری" گذشته ای دارد</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;وهر "گناه کاری" آینده ای!</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;پس قضاوت نکن.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">میدانم اگر:</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">دنیا تمام تلاشش را میکند&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا مرا در شرایط او قرار دهد...</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">تا به من ثابت کند.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">در تاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم.</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">محتاط باشیم، در "سرزنش "</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">و"قضاوت کردن" دیگران&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">وقتی؛</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">نه از " دیروز او" خبر داریم،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">نه از "فردای خودمان"</font></div> text/html 2019-06-04T19:45:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " هلال عید " خواجه حافظ شیرازی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1211 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">بیا که تُرک فَلک ، خوان روزه غارت کرد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">هِلال&nbsp; &nbsp;عید&nbsp; &nbsp;به&nbsp; &nbsp;دور&nbsp; قدح&nbsp; &nbsp; &nbsp;اشارت کرد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">ثوابِ&nbsp; روزه&nbsp; &nbsp;و&nbsp; حج قبول&nbsp; ،&nbsp; &nbsp;آن کس بُرد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">که&nbsp; &nbsp; خاک&nbsp; میکده&nbsp; &nbsp;عشق&nbsp; را&nbsp; زیارت</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;کرد</span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "خواجه حافظ شیرازی "</font></div> text/html 2019-05-27T01:50:48+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " نان " انصاری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1210 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">و حج نمودن ، تماشای جهان است .</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">اما " نان دادن و نان رساندن " ، " کار مردان" است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">"خواجه عبداله انصاری "</font></div> text/html 2019-05-22T20:32:01+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " میزان سنجش " امام علی علیه السلام http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1209 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">امیرالمؤمنین علیه السلام:&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">با سه چیز، خرد مردان،&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">سنجیده مى شود:&nbsp;</span></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">دارایی</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">مقام&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">و حوادث ناگوار&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">غررالحكم حدیث 4664</font></div></div> text/html 2019-05-15T19:56:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " روا نباشد " بایزید بسطامی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1208 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">نقل است كه شیخ بایزید بسطامی</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">در پس امام جماعتی ؛ نماز خواند ؛ پس از نماز ؛&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">امام جماعت پرسید :</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;یاشیخ !! تو كسبی نمی كنی و چیزی از كسی&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">نمی خواهی ؛ از كجا&nbsp; &nbsp;می خوری ؟&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">بایزید گفت :&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">صبر كن تا این نماز را دوباره به قضا بخوانم .&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت : چرا ؟&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت : نماز از پس كسی كه&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="3">روزی دهنده را نداند ؛&nbsp; &nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">روا نبود</span></div> text/html 2019-05-10T19:51:37+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " خودت باش " دیل کارنگی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1207 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">ساده ترین کار جهان</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">این است که خودت باشی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">و دشوارترین کار جهان</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">این است که</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">کسی باشی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">که دیگران می خواهند...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">"دیل کارنگی"</font></div> text/html 2019-05-08T19:34:34+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " آئین یاری" سعدی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1206 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">آیین&nbsp; &nbsp;برادری&nbsp; &nbsp;و&nbsp; &nbsp;شرط&nbsp; &nbsp; &nbsp; یاری</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">آن نیست که عیب من هنر پنداری</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">آنست که&nbsp; گر خلاف&nbsp; &nbsp;شایسته روم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">از&nbsp; غایت&nbsp; &nbsp;دوستیم&nbsp; &nbsp;دشمن&nbsp; &nbsp;داری</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"&nbsp; سعدی&nbsp; "</font></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;&nbsp;</div> text/html 2019-04-27T19:38:08+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو "بستر عشق " شاملو http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1205 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>شانه‌ات مُجابم می‌کند</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در بستری که عشق</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تشنگی‌ست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>زلالِ شانه‌هایت</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>همچنانم عطش می‌دهد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در بستری که عشق</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مُجابش کرده است</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; " شاملو "</div><div><br></div></div> text/html 2019-04-14T19:56:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " عشق و جنگ " هیتلر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1204 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">از هیتلر پرسیدن :&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">چرا از میان جنگ و عشق،</font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">جنگ را برگزیدی؟</font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پاسخ داد :</font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">در جنگ یا زنده میمانی یا میمیری</font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما در عشق :</font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی هزار بار میمیری و زنده میشوی</font></div> text/html 2019-04-14T00:55:25+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " رسوا " عطار http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1203 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">آری&nbsp; ،&nbsp; همه&nbsp; &nbsp;رسوایی اوّل ز نظر خیزد!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"عطارنیشابوری"</font></div> text/html 2019-04-12T23:54:04+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت" فاصله " بهمنی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1202 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>تو آسمانی&nbsp; و&nbsp; من&nbsp; ریشه&nbsp; در زمین دارم&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>همیشه فاصله ای هست داد از این دارم</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " محمدعلی بهمنی "</div><div><br></div></div><div><br></div> text/html 2019-04-07T13:48:18+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " " چاپلین http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1201 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">حقیقت این است ؛</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">فرودگاهها،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">بوسه های بیشتری از سالن های عروسی&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">به خود دیده اند..</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">دعا شنیده اند...</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">همیشه اینگونه ایم!&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">همه چیز را موکول میکنیم به زمانی که</font></div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">چیزی در حال از دست رفتن است...</span></div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;"چارلی چاپلین"</font></div></div>