اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://www.alirezaebrahimpour.ir 2020-02-17T08:59:48+01:00 text/html 2020-02-13T19:54:05+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " پر سوخته " مشیری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1291 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">لب بسته و پر سوخته ، از کوی تو رفتم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">رفتم ، بخدا ،&nbsp;</font><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">گر هَوسم&nbsp; بود&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">بَسَم&nbsp; بود</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"فریدون مشیری"</font></div> text/html 2020-02-08T19:49:56+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند" مهربان باش " حضرت امام علی علیه السلام http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1290 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">حضرت امیرالمومنین علی&nbsp; علیه السلام :</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">گشاده رو و خندان باش.&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">در نگاه هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3">به تساوى رفتار كن...</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">نامه مولا به فرماندار مصر(محمد ابن ابابکر)</span></div><div><br></div> text/html 2020-02-03T20:32:00+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعرنیمایی و نو " با تو " مشیری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1289 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">معنای زنده بودنِ من ، با تو بودن است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">نزدیک ، دور</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">سیر ، گرسنه</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">رها ، اسیر</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">دلتنگ ، شاد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا مباد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">مفهوم مرگ من&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">در راه تو ، در کنار تو</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">مفهوم زندگی است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">معنای عشق نیز در سرنوشت من</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">با تو ، همیشه با تو</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">برای تو زیستن است</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">"فریدون مشیری"</font></div> text/html 2020-01-31T20:42:48+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب" ماندن " دالایی لاما http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1288 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">به کسانی که دوستشان دارید،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">بالی برای پرواز</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">ریشه ای برای برگشتن</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">و دلیلی برای ماندن بدهید…</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="3">"دالایی لاما"</font></div> text/html 2020-01-30T20:41:12+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت" مصیبت " سعدی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1286 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3">بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد.&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3">پسر را گفت:&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">باید که این سخن با هیچ کس در میان ننهی.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">گفت: ای پدر فرمان تو راست، نگویم ولیکن خواهم</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;مرا بر فایده این مطلع گردانی که</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;مصلحت در نهان داشتن چیست؟</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">&nbsp;گفت: تا مصیبت دو نشود:&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3">مگوی&nbsp; اندُه&nbsp; خویش با&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">دشمنان</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3">که «لاحَول» گویند شادی کنان</font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; " شیخ سعدی "</font></div> text/html 2020-01-25T07:35:36+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " تکبر " نیچه http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1285 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">تکبر ،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">آسانترین راه برای&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">از بین بردن سرافرازی ها است. . .</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; (نیچه)</font></div> text/html 2020-01-21T05:07:57+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " نقاش " پیکاسو http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1284 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">مادرم می‌گفت :&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">اگر سرباز باشی ژنرال خواهی شد،</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;اگر راهب باشی پاپ خواهی شد؛&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">در عوض من&nbsp; نقاش&nbsp; بودم&nbsp; &nbsp;و&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">پیکاسو شدم!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">“پابلو پیکاسو”</font></div> text/html 2020-01-20T12:00:30+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی داستان " تضمین " دکتر حسابی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1283 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">یکی از دانشجویانی که زیر نظر دکتر حسابی</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;درس می خواند پس از چند ترم رد شدن</span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;به دکتر حسابی گفت :</span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;شما سه ترم است که من را</span><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;از این درس رد می کنید</span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;ولی من که نمی خواهم موشک هوا کنم&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 153, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">فقط می خواهم در روستا یک معلم شوم .</span></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">دکتر حسابی پاسخ داد :</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;شاید تو نخواهی موشک هوا کنی و فقط بخواهی</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;معلم شوی قبول ،&nbsp;</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">اما تو نمی توانی به من تضمین دهی</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;که یکی از دانش آموزان تو</font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#999900" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;در روستا ، نخواهد که موشک هوا کند!!!</font></div><div><br></div> text/html 2020-01-15T06:50:20+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی نیمایی و شعر نو " راه " سپهری http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1282 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>لحظه‌ها را دریاب ...</div><div><br></div><div>زندگی در فردا نه&nbsp;</div><div><br></div><div>همین امروز است&nbsp;</div><div><br></div><div>راه ها منتظرند تا تو&nbsp;</div><div><br></div><div>هرجا كه بخواهی برسی&nbsp;</div><div><br></div><div>لحظه‌ها را دریاب&nbsp;</div><div><br></div><div>پای در راه گذار ...</div><div><br></div><div>رازِ هستی این است ...</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>" سهراب سپهری"</div></div> text/html 2020-01-11T17:51:07+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند "فخر " موسی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1281 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">از جمله مناجات</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;حق تعالی با موسی آن بود که:</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">ای موسی!</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;تکبر و فخر را بگذار و</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;به یاد آور که ساکن قبر خواهی شد،&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">پس این مانع گردد تو را از شهوتهای دنیا</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">کافی 8 / 42؛ تحف العقول 490</font></div> text/html 2020-01-10T14:50:38+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی رباعی " چنان باش " اوحدی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1280 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;ای آمده گریان تو و خندان&nbsp; همه کس</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">وز آمدن&nbsp; &nbsp;تو گشته&nbsp; شادان&nbsp; &nbsp;همه کس</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">امروز&nbsp; &nbsp;چنان&nbsp; باش که&nbsp; فردا&nbsp; &nbsp;چو&nbsp; &nbsp;روی</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">خندان تو برون روی و گریان همه کس</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "اوحدی مراغه ای"</font></div><div><br></div> text/html 2020-01-01T21:42:02+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " دو ذراع " بهلول http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1278 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">« گویند: روزی خلیفه از محلی می گذشت،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;دید که بهلول، زمین را با چوبی اندازه می گیرد.&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">پرسید: چه می کنی؟ گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">می خواهم دنیا را تقسیم کنم تا ببینم به ما چه قدر می رسد&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">و به شما چه قدر؟&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">هر چه سعی می کنم، می بینم که به من بیشتر از&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">دو ذارع (حدود یک متر) نمی رسد&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Nassim" size="3">و به تو هم بیشتر از این مقدار نمی رسد.»</font></div> text/html 2019-12-27T20:37:27+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " عمل " ناپلئون http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1277 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">برای اندیشیدن زمان صرف کنید ؛</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">ولی وقتی که زمان عمل فرا رسید ،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">دیگر فکر نکنید ، عمل کنید !</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" ناپلئون بناپارت "</font></div> text/html 2019-12-26T20:36:13+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار "لیاقت" شکسپیر http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1276 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">تردیدها به ماخیانت می کنند&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم . . .</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (شکسپیر)</font></div><div><br></div> text/html 2019-12-25T00:34:04+01:00 www.alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " روی تو " بهمنی http://www.alirezaebrahimpour.ir/post/1275 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">از نگاه روی تو دل سیر&nbsp; میگردد&nbsp; &nbsp;مگر ؟</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3">آخر آدم با تو باشد ،&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">پیر میگردد&nbsp; مگر ؟</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" محمدعلی بهمنی "</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div>