اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2019-03-19T01:34:12+01:00 text/html 2019-03-18T20:58:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " ای کاش ... " شفیعی کدکنی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1197 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">در روزهای آخر اسفند</span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">کوچ بنفشه‌های مهاجر</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">زیباست</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">در نیم‌روز روشن اسفند</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">در اطلس شمیم بهاران</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">با خاک و ریشه</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">- میهن سیارشان –</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">از جعبه‌های کوچک و چوبی</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">در گوشه‌ی خیابان می‌آورند</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">جوی هزار زمزمه در من</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">می‌جوشد:</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ای کاش</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ای کاش، آدمی وطنش را</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">مثل بنفشه‌ها</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">(در جعبه‌های خاک)</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">یک روز می‌توانست</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">هم‌راه خویشتن ببرد هر کجا که خواست</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">در روشنای باران&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">در آفتاب پاک</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">"محمد رضا شفیعی كدکنی"</font></div></div> text/html 2019-03-12T20:35:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " شمایل " سعدی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1196 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">بگذار&nbsp; &nbsp;تا&nbsp; &nbsp; مقابل&nbsp; &nbsp; روی&nbsp; &nbsp;تو&nbsp; &nbsp;بگذریم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">دزدیده&nbsp; در&nbsp; شمایل&nbsp; خوب&nbsp; تو&nbsp; بنگریم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"شیخ اَجل سعدی "</font></div></div> text/html 2019-03-10T15:49:19+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " آینده" گاندی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1195 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>ﺑﺨﺸیدﻥ ﮐﺴـے ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،</div><div>&nbsp;</div><div>ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp; " ﮔﺎﻧﺪﯼ "</div></div><div><br></div> text/html 2019-03-09T13:42:03+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " آزمون " مولانا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1194 <div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div>گر&nbsp; نهی تو&nbsp; لب خود&nbsp; بر&nbsp; لب&nbsp; من&nbsp; مست&nbsp; شوی</div><div>&nbsp;</div><div>آزمون&nbsp; &nbsp;کن&nbsp; &nbsp;که&nbsp; نه&nbsp; &nbsp;کمتر&nbsp; &nbsp;ز&nbsp; &nbsp; &nbsp;میِ&nbsp; &nbsp;انگورم!&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "حضرت مولانا "</div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-03-08T13:47:17+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "شکوه تو " شاملو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1193 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">آیدا&nbsp; !</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">این که مرا به سوی تو می کشد</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">عشق نیست، شکوه توست؛&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد،</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">نیاز تن من نیست،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">یگانگی ارواح و اندیشه های ماست.</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;" احمد شاملو "</font></div> text/html 2019-03-02T08:42:02+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا" مثل من " .‌.. http://alirezaebrahimpour.ir/post/1191 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">من بعد از تو&nbsp;</span></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">با این مسئله که دیگر کسی را&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">دوست نداشته باشم،کنار آمده ام</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">تو اما بعد از من</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">با این درد که دیگر کسی</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">مثل من&nbsp; دوستت ندارد ،</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;چه میکنی؟</font></div></div> text/html 2019-02-28T06:01:12+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " در یک ملاقات " چاپلین و انیشتین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1190 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">انیشتین در ملاقاتی با چاپلین گفت:&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">هنر شما را تحسین میکنم!&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">بدون گفتن کلمه‌ای دنیا شما را درک میکند!</span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#00cccc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چاپلین در جواب&nbsp; گفت :&nbsp;</font></div><div><font color="#00cccc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#00cccc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ارزش کار شما بیشتر است!</font></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;دنیا شما را تحسین میکند با اینکه هیچکس</span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(0, 204, 204); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;نمیفهمد چه میگویید!</span></div><div>&nbsp;</div> text/html 2019-02-26T03:42:16+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " مادر " لینکلن http://alirezaebrahimpour.ir/post/1189 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>دعاهای مادرم همیشه من را</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;دنبال کرده اند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;آنها همیشه به زندگی من&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>چسبیده اند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>"آبراهام لینکلن"</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>روز مادر رو به همه مادران تبریک میگم</div></div> text/html 2019-02-22T20:34:04+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " تو کجایی؟ " شاملو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1188 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">تو کجایی ؟</span></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">در گستره ی بی مرز این جهان</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">تو کجایی ؟</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">من در دوردست ترین</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;جای جهان ایستاده ام کنار تو</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">من ایستاده ام برای تو</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">تو کجایی ؟</font></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; "شاملو"</font></div></div> text/html 2019-02-22T08:42:39+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان "عجب " شکسپیر http://alirezaebrahimpour.ir/post/1187 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">در عجبم از&nbsp; زنان ؛</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">که از خدای خود به این بزرگی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">فقط شوهر می خواهند ؛</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">و از&nbsp; شوهر به این درماندگی</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">همه دنیا را ...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="3">" ویلیام شکسپیر"</font></div></div> text/html 2019-02-19T20:35:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی غزل "حوّای من " بهمنی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1185 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">تنهایی ام&nbsp; را با&nbsp; &nbsp;تو قسمت&nbsp; می كنم سهم كمی نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">گسترده تر&nbsp; &nbsp; &nbsp;از&nbsp; &nbsp; عالم&nbsp; &nbsp; &nbsp;تنهایی&nbsp; من ،&nbsp; عالمی&nbsp; &nbsp;نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">غم&nbsp; &nbsp; آنقدر دارم&nbsp; &nbsp;كه&nbsp; &nbsp; &nbsp; می خواهم&nbsp; &nbsp; &nbsp;تمام&nbsp; &nbsp; فصلها&nbsp; را&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">بر سفره ی&nbsp; رنگین خود بنشانمت، بنشین غمی نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">حوّای من بر من مگیر این&nbsp; &nbsp;خودستانی را كه&nbsp; &nbsp; بی شك&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">تنهاتر&nbsp; &nbsp; از&nbsp; &nbsp; من&nbsp; &nbsp;در زمین&nbsp; و&nbsp; &nbsp;آسمانت&nbsp; &nbsp; &nbsp;آدمی نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">آیینه ام&nbsp; &nbsp; &nbsp; را&nbsp; &nbsp; &nbsp; بر&nbsp; &nbsp; دهان&nbsp; تك تك&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یاران&nbsp; &nbsp; &nbsp;گرفتم</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تا&nbsp; &nbsp; روشنم شد :&nbsp; &nbsp; در میان&nbsp; مُردگانم&nbsp; &nbsp;همدمی&nbsp; نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">همواره چون من، نه،&nbsp; فقط یك لحظه خوب من بیندیش</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">لبریزی&nbsp; &nbsp;از گفتن ولی در هیچ سویت&nbsp; &nbsp;محرمی نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">شاید به&nbsp; زخم من كه&nbsp; &nbsp; می پوشم&nbsp; &nbsp;ز&nbsp; &nbsp;چشم شهر&nbsp; &nbsp;آن را</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;در&nbsp; &nbsp; &nbsp;دستهای بی نهایت&nbsp; &nbsp; مهربانش&nbsp; &nbsp; مرهمی نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">شاید&nbsp; &nbsp;و&nbsp; &nbsp; &nbsp; یا&nbsp; &nbsp;شاید&nbsp; &nbsp;هزاران&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شاید&nbsp; &nbsp;دیگر&nbsp; &nbsp; &nbsp;اگرچه</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;اینك&nbsp; &nbsp; &nbsp;به گوش&nbsp; &nbsp; &nbsp;انتظارم&nbsp; جز صدای مبهمی نیست</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"محمدعلی بهمنی"</font></div><div><br></div></div> text/html 2019-02-11T07:52:11+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا" دوستت دارم " کوئیلو http://alirezaebrahimpour.ir/post/1184 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">زندگی</span></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بسیار کوتاه تر از آنست</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;که بخواهیم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بعضی از کلمات مهم را ناگفته&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">نگه داریم ،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;مثل&nbsp;ِ&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;"&nbsp; دوستت دارم&nbsp; "&nbsp;</span></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; "پائولو کوئیلو "</font></div> text/html 2019-02-08T07:49:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی خاطره " نگاه " فرهادی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1183 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">بعد از نمایش یک فیلم ایرانی،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;یكیشان پرسید:</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;آن پسرک سر چهار راه چه می‌فروخت؟</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;مواد مخدر بود یا...</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;من پاسخ دادم فال می‌فروخت&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">پرسید فال چیه؟</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;گفتم شعر،&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">شعرهای شاعر بزرگمان حافظ</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;با هیجان گفت:</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;یعنی شما از كشوری می‌آیید كه در</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;خیابان‌هایش شعر می‌فروشند و مردم عادی&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">پول می‌دهند و شعر می‌خرند؟؟!!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;می‌رفت سر میزهای مختلف و با شگفتی</font><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">&nbsp;این را</span></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;به همه می‌گفت!&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">و این یعنی زاویه‌ی دید؛</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">یكی سیاهی می‌بیند و یکی زیبایی!</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Koodak" size="3">"از خاطرات اصغر فرهادی"</font></div> text/html 2019-02-04T11:45:15+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " زندگی" انیشتین http://alirezaebrahimpour.ir/post/1182 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">زندگی مانند دوچرخه‌سواریست :</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;به جلو حرکت نکردن</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;برابر است با زمین خوردن...</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="3">"آلبرت انیشتین"</font></div></div> text/html 2019-02-03T10:44:14+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " دامنه زندگی " دکتر مهر پور http://alirezaebrahimpour.ir/post/1181 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">دل نوشته ی زیبای دکتر سعید مهرپور به همسر مرحومش که در خرداد97 ، درگذشت.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">این استاد که یکی از بهترین جراح های ارتوپد، فلوشیپ جراحی ستون فقرات و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد، در اینستاگرام شخصی اش با انتشار عکس قبر همسرش نوشته است:</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مریم عزیزم سلام.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">من در چهل و یک سالگی به بسیاری از آن چیزهایی که امروز آرزوی جوانان و دانشجویان است رسیده ام.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">پزشک ، جراح ، فوق تخصص ، استاد و حتی رییس ! اما امروز بعد از این راهِ دراز و پر مشقّت ، یک آرزو بیشتر ندارم . همه این ها را که برشمردم را پس بدهم . در عوض لحظه ای کنارِ تو بنشینم ، در چشمانت نگاه کنم و فنجان چایی با هم بنوشیم و این بار قول میدهم که چای را نه یکباره و داغ که با آرامش و پا به پای تو بنوشم.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">مریم عزیزم ؛ این روزها جوانترها آنچنان برای پیشرفت ، عجله دارند که نگاهِ مادر ؛ نفسِ پدر و عشقِ همسر را نمی بینند و برای رسیدنِ هر چه سریعتر به قله ، بسیاری را در دامنه جای میگذارند .</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">مریم عزیزم ، من پشیمانم از تمامِ شبهایی که صحبتِ تو را نمی شنیدم و به فکرِ تشویقِ حاضرینِ در سخنرانیِ فردایم بودم. من پشیمانم.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">مریم جان بگذار جوانترها را نصیحتی کنم .</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">"در بالای قلّه ها و آن سوی ابرها</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;خبری نیست ،&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Iransans" size="3">هر چه هست در دامنه زندگی شماست."</font></div>