اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2018-11-18T20:39:29+01:00 text/html 2018-11-18T04:57:08+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " آرامم " جعفری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1152 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; سعدیا &nbsp;گفتی که &nbsp; مِهرش &nbsp;میرود &nbsp;از &nbsp;دل</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;مِهر &nbsp;رفت &nbsp;و &nbsp;ماهِ &nbsp;آبان نیز &nbsp;آرامم &nbsp;نکرد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; " سید علیرضا &nbsp;جعفری "</font></div> text/html 2018-11-12T22:52:02+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " فکر " نیما http://alirezaebrahimpour.ir/post/1150 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">فکر را پَر بدهید</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">و نترسید که از سقف عقیده&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">برود بالاتر</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">فکر باید بپرد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">برسد تا سر کوه تردید</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">و ببیند که میان افق باورها</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">کفر و ایمان چه به هم نزدیکند</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">"فکر اگر پَر بکشد"</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">جای این توپ و تفنگ،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">اینهمه جنگ</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">سینه ها دشت محبت گردد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">دستها مزرع گلهای قشنگ</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">"فکر اگر پر بکشد"</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">هیچکس کافر و ننگ و نجس و</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;مشرک نیست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">همه پاکیم و رها...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;"نیما یوشیج"</font></div> text/html 2018-11-09T14:48:18+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند " مرگ " عطار http://alirezaebrahimpour.ir/post/1149 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">پرسیدند کدام خصلت در آدمی</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;نافع‌تر است؟</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: عقلی وافر</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: حُسنِ ادب</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: برادری مُشفق تا مشورتی کند</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: خاموشیِ دائم</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفتند: اگر نبود؟&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">گفت: مرگ در حال&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; عطار ؛ تذکره الاولیا</font></div> text/html 2018-11-06T22:46:02+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " پدر " سپهری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1148 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">پدرم دفتر شعری آورد&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">تکیه بر پُشتی داد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">شعرِ زیبایی خواند</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">و مرا برد به آرامش زیبایِ یقین</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">زندگی شاید</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">شعر زیبای پدرم بود که خواند...</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3">« سهراب سپهری »</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-11-01T06:40:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " بی درنگ " میرزا خانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1147 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">میدانی جان دلم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">خیلی ها میگویند عشق شهریار</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">حسابی ناب بود</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">میگویند ای کاش</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;کسی شبیه شهریار ما را میخواست</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">ولی من ترجیح میدهم عشقمان شبیه&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">شاملو باشد</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تو بخواهی،من هم بخواهم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">شهریار یک عمر، تنها و یک تنه خواست</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">من این عشق را نمیخواهم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">اما به تو قول میدهم</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تو احمد باشی</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بیدرنگ، یک عمر آیدا خواهم شد...</font></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;" سیما میرزا خانی "</font></div> text/html 2018-10-31T05:39:50+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی مثنوی " درمان " مولانا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1145 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">اگر درمان تویی دردم فزون باد</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">و گر معشوقه ای سهمم جنون باد</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">تویی تنها تویی تو علت من</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">تو بخشاینده ای بی منت من</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">صدایم کن صدای تو ترانه است</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">کلامت آیه هایی عاشقانه است</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp; &nbsp;</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;&nbsp; « مولانا»</span></font></div> text/html 2018-10-29T03:37:07+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " عاقبت بخیر " فاطمی نیا http://alirezaebrahimpour.ir/post/1144 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">حاج آقا&nbsp;</span></font><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(51, 51, 255);">فاطمی نیا &nbsp; می فرمود :</span></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">استادی داشتم كه از كبار اولیای خدا بود ،&nbsp;</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">میفرمود :</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">برای زیارت اربعین&nbsp;</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">پاداشی است كه&nbsp;</span></font><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(51, 51, 255);">برای عمل دیگر نیست:</span></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">"زائر اربعین امام حسین (علیه السلام)</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(51, 51, 255);">عاقبت بخیر میشود"</span></div> text/html 2018-10-28T02:37:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب "همه در توست " مولوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1143 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div>گفت:</div><div>&nbsp;پیلی را آوردند بر سر چشمه‌ای که آب خورد،</div><div>خود را در آب می‌دید و می‌رمید</div><div>او مى‌پنداشت که از دیگری می‌رمد ،</div><div>&nbsp;نمی‌دانست که از خود می‌رمد!</div><div><br></div><div>همه اخلاق بد ، از ظلم و کین&nbsp;</div><div>و حسد و حرص و بی‌رحمی و کبر ،</div><div>&nbsp;چون در توست ، نمی‌رنجی!</div><div>چون آن را در دیگری می بینی</div><div>می‌رمی و می‌رنجی!</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>« مولانا »</div><div>« فیه ما فیه »</div><div><br></div></div> text/html 2018-10-20T03:37:07+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات جملات " پاییز " منزوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1142 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">پاییزِ کوچکِ من،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">گنجایشِ هزار بهار</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">گنجایشِ هزار شکفتن دارد</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">پاییزِ کوچکِ من</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">دنیایِ سازشِ همه رنگ­‌هاست</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">با یكدیگر!...</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-Nassim" size="3">« حسین منزوی »</font></div> text/html 2018-10-16T20:55:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا "با اویند" محی الدین عربی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1141 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">تجلی حضرت حق در بندگانش</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">مختلف عمل میکند.&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">به طوری که گروهی</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;را گنگ و ساکت و طایفه ای را به گفتن</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;انا گویا میکند و</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;برخی را به گفتن انت و&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">بعضی را نیز به گفتن هو وامیدارد.</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">اما همه ی این گروه ها&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">در عین اختلاف تعابیرشان ،&nbsp;</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">برای او ، و به او ، و بااویند.</font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" face="Mihan-Iransans" size="3">" شیخ محی الدین ابن عربی"</font></div> text/html 2018-10-15T20:31:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو " تاریکی " لنگرودی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1140 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">تاریکی به رسم خود</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;آدم &nbsp;را &nbsp;محو &nbsp; می‌کند</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">به رسم خود از یادت می‌‌برد</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">برای گذشتن از این تاریکی است</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">آتش بر تن کرده‌ام امشب</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">بسوی تو بال می‌‌زنم</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp;" شمس لنگرودی "</font></div> text/html 2018-10-13T22:52:02+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " خودت را بشکن " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1139 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بزرگی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">چه میکنی؟</span></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">گفت: هیچ کار</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">گفتند: مگر میشود؟</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;پس چرا فرزندان تو چنین خوبند؟</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">گفت: من در تربیت خود کوشیدم،</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">تا الگوی خوبی برای آنان باشم.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;پدر و مادر را می بینند، نه امر و نهی های</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بیهوده ای که خود عمل نمیکنند.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند،&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">پایان زندگیست</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">ولی اگر با نیروی داخلی بشکند،&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">آغاز زندگیست،</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل میگیرد.</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">متولد شود</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">آنگاه خودت را خواهی دید</font></div> text/html 2018-10-11T05:49:09+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر " بهشت " صائب تبریزی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1138 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">عمر زاهد همه طى شد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">«به تمناى بهشت»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">او ندانست که در</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">«ترک تمناست بهشت»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">این چه حرفیست که در</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">«عالم بالاست بهشت»</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">هر کجا وقت خوش افتاد</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">همانجاست بهشت ...!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">دوزخ از تیرگی بختِ</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;درون من و توست</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">دل اگر تیره نباشد ،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;همه دنیاست بهشت...!</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">"صائب تبریزی"</font></div><div><br></div> text/html 2018-10-06T10:44:14+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " صدای شکستن " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1137 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">فردی چند &nbsp;گردو &nbsp;به بهلول داد و گفت:</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">بشکن و بخور و برای من دعا کن.</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">بهلول گردوها را شکست و خورد</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;اما دعا نکرد..!</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">آن مرد گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">گردوها را می خوری نوش جان،&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">ولی من صدای دعای تو را نشنیدم...</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">بهلول گفت:</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای ،</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;خدا خودش صدای شکستن گردوها را&nbsp;</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">شنیده است!!</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن</font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="3">که خواجه خود روش بنده پروری &nbsp;داند</font></div> text/html 2018-10-02T06:40:10+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سخنان ناب " غریب " خَرَقانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1136 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<span style="font-size: 22.1222px;">از شیخ ابوالحسن خَرَقانی&nbsp;</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">پرسیدند &nbsp;که&nbsp;</span></font><span style="font-size: 22.1222px; color: rgb(51, 204, 0); font-family: Mihan-IransansLight;">&nbsp;غریب کیست؟</span></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">گفت :</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">غریب نه آن است که تنش</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;در این جهان غریب است،</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">بلکه غریب آن است که دلش در تن</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;غریب بوَد؛</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 22.1222px;">و سِرّش در دل غریب بُوَد...</span></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><br></div>