اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.ir 2018-09-22T00:49:43+01:00 text/html 2018-09-19T19:59:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " حسین " دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1131 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">حسین،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">مرز فاصل حقیقت و دروغ&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">و دیوار جداکننده &nbsp;جلاد &nbsp;و &nbsp;شهید &nbsp;است،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">در نظامی که هم شهید و هم جلاد،</font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;یک کتاب دارند&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">و &nbsp;یک &nbsp; پیامبر &nbsp;و &nbsp;یک &nbsp; دین.</span></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;"دکتر علی شریعتی "</font></div><div><br></div> text/html 2018-09-18T19:58:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " دو چیز " قاضی (رض) http://alirezaebrahimpour.ir/post/1130 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آیت الله سید علی قاضی:</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3">«اگر من به جایی رسیده باشم از دو چیز است:</font></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;قرآن كریم و زیارت سیدالشهدا علیه السلام»</font></div><div><font color="#663333" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-09-16T01:36:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حدیث " ارزش تو " امام حسین علیه السلام http://alirezaebrahimpour.ir/post/1129 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;امام حسین علیه السلام می فرماید :&nbsp;</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">چیزى را بر زبان نیاورید</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كه &nbsp; از &nbsp; ارزش &nbsp; شما &nbsp; بكاهد</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp; &nbsp;" جلاءالعیون، ج 2، ص 205"</font></div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-09-12T19:52:00+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حرف حساب " رهبر مسئول" دکتر علی شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1128 <div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">عصری است که،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">دیگر در میان توده،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;هیچ آوایی و ندایی بلند نیست:</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;قلم‌ها را شکسته‌اند، زبان‌ها را بریده‌اند،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;لب‌ها را دوخته‌اند و همه‌ پایگاه‌های حقیقت را</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;بر سر وفادارانش، ویران کرده‌اند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">و اکنون، حسین، به عنوان یک رهبر مسئول،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;می‌بیند که اگر خاموش بماند،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;تمامِ اسلام به صورت یک "دینِ دولتی" درمی‌آید.&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">اسلام تبدیل می‌شود به&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">یک قدرتِ نظامی‌ _ سیاسی،</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">&nbsp;و دگر هیچ!ِ</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansBold" size="2">" دکتر شریعتی"</font></div> text/html 2018-09-09T19:49:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تصویر عشق " عشق حقیقی " سهروردی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1127 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">" شیخ شهاب الدین سهروردی"</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">اساس جهان آفرینش بر عشق است؛</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;از خلقت آدم خاکی تا ملکوتیان مجرد،</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;همه متحرک به عشق‌اند،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">عشقِ حقیقی که عشق اکبر است&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansLight" size="3">شوق به لقای حق است و این است</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;نیروی جاذبه‌ی</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;جهان و این است مبدأ شور و شر‌های آفرینش</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;و آنچه حافظ و نگهبان موجودات جهان است عشق عالی است،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;عشقی که ساری در تمام موجودات است.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">اگر عشق نمی‌بود موجودات مضمحل می‌شدند.</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;همه‌ی موجوداتِ جهان در سیر بطرف معشوق</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;خود رنجها می‌کشند و دشواری‌ها تحمل می‌کنند&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">تا بوصال او برسند و از شرابِ عشقی ازلی</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;سیراب شوند،</span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: medium;">&nbsp;غایت و نهایت این عشق تَشبه به خداست</span></div> text/html 2018-09-06T10:45:15+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار "بی خیال " ویلیامز http://alirezaebrahimpour.ir/post/1126 <div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div>اولین قدم برای یاد گرفتن شنا،</div><div>&nbsp;نترسیدن از آب و رها شدن است.</div><div><br></div><div>&nbsp;مربی همیشه میگوید:</div><div>&nbsp;بپر، خودتو رها کن، زیر آب چشماتو باز کن،&nbsp;</div><div>بعد خودت آروم آروم برمی گردی به سطح آب.</div><div><br></div><div>&nbsp;شرط اول، همان دست و پا نزدن است.</div><div><br></div><div>گاهی باید واقعا بیخیال شد و رفت گوشه ای نشست.</div><div>&nbsp;باید بیخیالِ دست و پا زدن شد.</div><div><br></div><div>گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند.&nbsp;</div><div>شاید بعدش آرام آرام برگشتیم به سطح آب، به زندگی،</div><div>&nbsp;بی خفگی…</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;“تنسی ویلیامز “</div> text/html 2018-09-05T01:36:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی متن های فلسفی "درویش " انصاری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1123 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">◾️درویشی تنگدست،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">به در خانه توانگری رفت و گفت:</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">شنیده‌ام مالی در راه خدا نذر کرده‌ای که</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp;به درویشان دهی، من نیز درویشم.&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">خواجه گفت:</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">من نذر کوران کرده‌ام، تو کور نیستی.</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">پس درویش تاملی کرد و گفت:</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">ای خواجه، کور حقیقی منم که درگاه خدای کریم را گذاشته،&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">به در خانه چون تو، گدائی آمده‌ام.&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">این را بگفت و روانه شد. خواجه متأثر گشته،</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp;از دنبال وی شتافت و هر چه کوشید که</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp;چیزی به وی دهد، قبول نکرد…</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; " خواجه عبدالله انصاری "</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مناجات نامه</font></div> text/html 2018-09-01T05:40:10+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " مراقب چشم هایت باش " ... http://alirezaebrahimpour.ir/post/1122 <div><br></div><br><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">جوانی به حکیمی گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی همسرم را انتخاب کردم،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;در نظرم طوری بود که گویا خداوند</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مانندش را در دنیا نیافریده است.</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;وقتی نامزد شدیم،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;بسیاری را دیدم که مثل او بودند.&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">وقتی ازدواج کردیم،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;خیلی‌ها را از او زیباتر یافتم.&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">چند سالی را که را با هم زندگی کردیم،&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">دریافتم که همه زن‌ها از همسرم بهتراند.</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">حکیم گفت:</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;آیا دوست داری بدانی از همه</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;این‌ها تلخ‌تر و ناگوارتر چیست؟</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">جوان گفت: &nbsp;آری.</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">حکیم گفت:&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">اگر با تمام زن‌های دنیا ازدواج کنی،&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">احساس خواهی کرد که سگ‌های&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">ولگرد محله شما از آن‌ها زیباترند.</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">جوان با تعجب پرسید:&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">چرا چنین سخنی می‌گویی؟</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">حکیم گفت:</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;چون مشکل در همسر تو نیست.&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">مشکل اینجا است که وقتی انسان</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;قلبی طمع‌کار و چشمانی هیز داشته باشد</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;و از شرم خداوند خالی باشد،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;محال است که چشمانش را</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;به جز خاک گور چیزی دیگر پر کند.&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">آیا دوست داری دوباره همسرت&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">زیباترین زن دنیا باشد؟</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">جوان گفت: آری.</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Iransans" size="3">حکیم گفت &nbsp;مراقب چشمانت باش.</font></div> text/html 2018-08-27T19:56:06+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی عکس"به زنجیر کشیده" علی رضا ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1088 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/473/1416221/ghj64345.jpg" alt=";vd" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-25T06:11:58+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت" دیدار آشنا " حافظ http://alirezaebrahimpour.ir/post/1121 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">کشتی شکستگانیم ، ای باد شُرطه &nbsp;برخیز</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">باشد &nbsp; &nbsp;که &nbsp; باز &nbsp; &nbsp;بینیم &nbsp;، &nbsp;دیدار &nbsp; &nbsp;آشنا &nbsp;را</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" حافظ "</font></div> text/html 2018-08-21T01:00:30+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " انسان وار " شریعتی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1119 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6666"><span style="font-size: 22.1222px;">از گردابِ «نیست انگاریِ خویش» در عشق، سر برآور، پا جای پای ابراهیم بگذار،&nbsp;</span></font></div><div><font color="#ff6666"><br></font></div><div><font color="#ff6666"><span style="font-size: 22.1222px;">و آن‌گاه، هاجروار، ای انسان تنها، غریب، آواره و تبعیدی در کویر زمین،</span></font></div><div><font color="#ff6666"><br></font></div><div><font color="#ff6666"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;ای انسان مسئول! تشنه و جستجوگر آب در سراب زندگی، بر تپه صفا برآ نهر سپید انسان آواره و در تلاش را بنگر؛</span></font></div><div><font color="#ff6666"><br></font></div><div><font color="#ff6666"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;بنگر که چه بیقرار و عطشناک از بلندی صفا سرازیر می‌شود و بر سنگلاخ سوخته این کویر، در جستجوی آب، می‌شتابد و به سوی مروه جریان می‌یابد.</span></font></div><div><font color="#ff6666"><br></font></div><div><font color="#ff6666"><br></font></div><div><font color="#ff6666"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp; "دکتر علی شریعتی"</span></font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-08-16T00:55:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی ترجمه " آغوشت " مارگوت بیکل http://alirezaebrahimpour.ir/post/1113 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 21.6px; text-align: right;">پس از سفرهای بسیار و عبور</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 21.6px; text-align: right;">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">از فراز و فرودِ&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 21.6px;">امواج این دریای طوفان‌خیز،</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم؛</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;">بادبان برچینم؛<br style="padding: 0px; margin: 0px;">پارو وا نهم؛<br style="padding: 0px; margin: 0px;">سُکان رها کنم؛&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;">به خلوت لنگرگاهت در آیم<br style="padding: 0px; margin: 0px;">و در کنارت پهلو گیرم<br style="padding: 0px; margin: 0px;">آغوشت را بازیابم.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;">استواری امن زمین را<br style="padding: 0px; margin: 0px;">زیر پای خویش.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><br></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 51, 51);"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">"مارگوت</span><span lang="FA" dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">بیکل"</span><span lang="FA" dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"></span></span></p><span style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right; color: rgb(0, 51, 51);"></span><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 21.6px; text-align: right;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 51, 51);"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma;">ترجمه: احمد شاملو</span></span></p><div><br></div> text/html 2018-08-12T00:51:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " هفت پند " مولوی http://alirezaebrahimpour.ir/post/1118 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33cc00" size="3">هفت پند از مولانا &nbsp;:</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">شب باش : در پوشیدن خطای دیگران</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">زمین باش : در فروتنی</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">خورشیدباش : در مهر و دوستی</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">کوه باش : در هنگام خشم و غضب</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">رودباش : در سخاوت و یاری به دیگران</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">دریاباش : در کنار آمدن با دیگران</font></div><div><font color="#33cc00" size="3"><br></font></div><div><font color="#33cc00" size="3">خودت باش : همانگونه که می نمایی..</font></div><div><br></div> text/html 2018-08-06T19:46:29+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی خاطره " پهن " هوشنگ ابتهاج http://alirezaebrahimpour.ir/post/1105 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">هوشنگی ابتهاج تعریف میکرد:</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم . دیدم قبل از اینکه توی قبر بذارنش ، چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند ، در کف قبر ریختن. از یک نفر که اینکار رو داشت انجام میداد، سوال کردم که :&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">این چه رسمی ست که شما دارید؟ گفت: توی رساله نوشته که این کار مستحبه و ما مدتهاست برا مرده هامون اینکار رو انجام میدیم .&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">میگفت که چون برام تعجب آور بود، سریع گشتم یه رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف، بهش گفتم :</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">کجاش نوشته؟ طرف هم میره تو بخش آیین کفن و دفن میت، آورد که بفرما. دیدم نوشته ، کف قبر، مستحب است یک وجب پهن تر باشد !!</font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6600" face="Mihan-IransansBold" size="3">« شفیعی کدکنی »</font></div> text/html 2018-08-05T00:44:05+01:00 alirezaebrahimpour.ir علیرضا ابراهیم پور گیلانی شعر نیمایی و نو" زندگی" سپهری http://alirezaebrahimpour.ir/post/1117 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">زندگی&nbsp;</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">تجربه‌ی تلخ فراوان دارد</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">دو سه تا کوچه و پس کوچه</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">و اندازه‌ی یک عمر بیابان دارد...</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-IransansBold" size="3">" سهراب سپهری "</font></div>