اشعار علیرضاابراهیم پور " گیلانی" من و شب سالهاست که بیداریم و چشم به دل انتظاری جمال دوست دوخته و به لحظه لحظه ی دیدارش امیدواریم ، از این رو باور سبز خیال خود را که هماره در جستجوی نور است همانند کبوترانه پرواز به اوج آسمان نیلی قلبم تا رهایی آزاد می کنم تا شایداثری از خود بجای بگذارم. امیدوارم این سیاه مشق مورد توجه شما خواننده عزیز قرار بگیرد... جهت ارتباط می توانید با شماره 09112373035 تماس حاصل فرمایید. با تشکر http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com 2018-07-15T18:01:56+01:00 text/html 2018-07-14T23:54:04+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی گفتار بزرگان " روز انسان " نهرو http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1109 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#3333ff">&nbsp;<span style="font-size: 22.1222px;">وقتی مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند&nbsp;</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">و زنان شوکت زن بودنشان را</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">مردان همیشه مرد میمانند</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">و زنان همیشه زن</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">و آنگاه هر روز&nbsp;</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">نه روز زن</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;و نه روز مرد</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">که روز انسان است</span></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#3333ff"><br></font></div><div><font color="#3333ff"><span style="font-size: 22.1222px;">"جواهر لعل نهرو "</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-07-13T23:53:04+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا "عمیقاًعاشق می شوند " کامو http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1108 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">آدم‌ها یک‌بارعمیقاً عاشق می‌شوند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">چون فقط یک‌بار نمی‌ترسند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;که همه‌چیز خود را از دست بدهند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">اما بعد ازهمان یک‌بار ترس‌ها آن‌قدر عمیق می‌شوند</span></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;که عشق دیگر دور می‌ایستد</span></font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33"><br></font></div><div><font color="#33ff33"><span style="font-size: 22.1222px;">" کامو"</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-07-12T21:52:02+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی حکایت " نادان " ... http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1107 <div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">نابینائی در شب تاریک چراغی در دست و سبوئی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت :&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">ای نادان! روز و شب پیش تو یکسانست و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">نابینا بخندید و گفت : این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بی خرد است، تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند.</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">حال نادان را به از دانا نمی داند کسی</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">گرچه دردانش فزون از بوعلی سینا بوَد</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">طعن نابینا مزن ای دم ز بینائی زده</span></div><div><span style="font-size: 22.1222px;">زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود</span></div></div><div><br></div> text/html 2018-07-09T19:49:50+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " من خودم هستم " پناهی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1106 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ !!..</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫـــــــــــﯽﻓﺮﯾﺐﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕـــــﻮﯾﻢ :</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱ</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" ﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ "</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ !!...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﺍﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" face="Mihan-IransansLight" size="3">ﻣــن خودم هستم...&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-07-03T07:42:12+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی عکس " تمام قدّ " علیرضا ابراهیم پور گیلانی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1089 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/473/1416221/5534223.jpg" alt=";vd" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-06-25T23:34:04+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی دل نوشته " روزه ام " حسین پناهی۳ http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1103 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">من روزه ام!!!!</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تمام سال را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">ولی بجای دهان و شکم ، اندیشه ام را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی بی حرمتی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی بهتان بزند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی جفا کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به کسی دروغ بگوید.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد به یتیمی بی تفاوت باشد.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد زورگو باشد.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">و بی تفاوت از کنارش عبور کند.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">فکر من ..................</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">آری من روزه ام ،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">نه روزه نخوردن غذا ،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">بلکه روزه انسان بودن،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">روزه مردانه زیستن،&nbsp;</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">روزه جاودانه شدن.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">آری من تمام سال را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تمام ساعتها را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">تمام دقائق را روزه ام.</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-IransansLight" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;" حسین پناهی"</font></div> text/html 2018-06-23T22:33:03+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات قصار " مسولیت شیعه " شریعتی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1102 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6600cc"><span style="font-size: 22.1222px;">تشیع صفوی، مذهب راه‌حل یابی است برای گریز از مسئولیت‌ها.</span></font></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><font color="#6600cc"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;مذهب تجلید و تذهیب و تجلیل قرآن، نه تحقیق و تفسیر قرآن.</span></font></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><font color="#6600cc"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;تقدیس قرآن اما نه برای باز کردن و خواندن قرآن. توسل یکسره به کتاب دعا، برای بستن قرآن...</span></font></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><font color="#6600cc"><span style="font-size: 22.1222px;">چرا که گشودن قرآن، سخت است و مسئولیت آور؛ کتابی که چنان حساب و کتاب دقیقی دارد که می گوید:</span></font></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><font color="#6600cc"><span style="font-size: 22.1222px;">&nbsp;نتیجه یک ذره کار نیک را می‌بینی، و کیفر ذره‌ای کار بد را.</span></font></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><font color="#6600cc"><span style="font-size: 22.1222px;">"دکترعلی شریعتی"</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-06-21T20:34:01+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " آدم خوبی باش " چاپلین http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1101 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">آدم خوبی باش</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">ولی</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">وقتت رو</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">برای اثباتش به دیگران</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">تلف نکن .... !</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;همیشه آنچه که درباره " من " میدانی باور کن ,</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">نه آنچه که پشت سر"من" شنیده ای&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">"من" همانم که دیده ای نه آنکه&nbsp;</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شنیده ای...</font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff6666" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp;" چارلی چاپلین "</font></div> text/html 2018-06-19T23:00:03+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی تک بیت " وصال " حافظ http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1100 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;دل گفت &nbsp;وصالش &nbsp;به دعا باز توان یافت</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;عُمریست &nbsp;که عُمرم &nbsp;همه در کار دعا رفت</font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#009900" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;" خواجه حافظ شیرازی " &nbsp;</font></div> text/html 2018-06-09T22:50:03+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " کدام نقطه " منصور حلاج http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1099 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">کدام &nbsp;نقطه &nbsp;زمین &nbsp;از &nbsp;تو خالیست</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">که &nbsp;خلق &nbsp;ترا &nbsp;در &nbsp;آسمان &nbsp; می جویند؟!</font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#cc0000" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; &nbsp;"حسین منصور حلاج"</font></div> text/html 2018-06-05T10:45:15+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی کلام حق " ستاره ای فروزان " محمد غزالی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1098 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">علم مکاشفت به تعلم و مطالعه حاصل نشود ،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;حصول آن به اعمال صالح و صفای آیینه دل</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;به زهد و گرسنگی و بیداری و خاموشی و اعتزال از مردم باشد ؛</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;مثلا بیداری در شب ، دل را روشن کند و صافی سازد</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;و نور بخشد و چون این صفا به صفایی که</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;از گرسنگی حاصل شده افزوده شود ،</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;دل چونان ستاره ای فروزان شود&nbsp;</font><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">چون آیینه ای درخشان و&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">آن گاه جمال حق در آن نمودار گردد.</span></div><div><span style="color: rgb(102, 51, 255); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">کیمیای سعادت</font></div><div><font color="#6633ff" face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp;محمد عزالی</font></div> text/html 2018-06-03T08:43:13+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " مَحرم شو" عین القضات همدانی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1097 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">اگر خواهی که مَحرم گردی</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;دیده را از نظر و اغیار پاک دار</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;تا همه او را بیند!</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">سَمع را از همه حدیث ها معزول کن</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;تا از هر ذره که در مُلک و ملکوت است</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">کلام ازلی شنوی!</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">هر نهاد که از شیطان خلاص یافت،&nbsp;</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">جز &nbsp;جلال &nbsp;لَم یَزل &nbsp;در آنجا رخت &nbsp;ننهد.</font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font color="#003300" face="Mihan-IransansLight" size="3">&nbsp;" عین القضات همدانی "</font></div> text/html 2018-05-27T01:36:06+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی پند "بهشت " مولوی http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1096 <div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div>&nbsp;نصیحتِ مولانا</div></font><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">&nbsp;به فرزندش بهاء الدین ولد:</font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">«..اﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﯽ . ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮ ﻭ ﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺪﺍﺭ، ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺩﺍﯾﻢ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯽ، ﻭ ﺁﻥ ﻏﻢ ﻋﯿﻦ ﺩﻭﺯﺥﺍﺳﺖ.</font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">&nbsp;ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﯽ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ ﺭﯾﺤﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺫﮐﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﻍ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﺎﺭ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯼ...»</font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="wingdings" size="3">&nbsp;"ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﯿﻦ"</font></div> text/html 2018-05-22T22:33:03+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی جملات زیبا " عشق " صدرا http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1095 <div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;"><br></span></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">قلب‌هایتان را از حقارت كینه تهی كنید&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">و با عظمت عشق پُر كنید.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">زیرا كه عشق چون عقاب است.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;بالا می‌پرد و دور.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;">&nbsp;بی اعتنا به حقیران ِدر روح.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">كینه چون لاشخور و كركس است.&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">كوتاه می‌پرد و سنگین.&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;">جز مُردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد.&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; line-height: 17px;"><br></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">بـرای عاشق،&nbsp;</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">ناب ترین چیز، شور است و زندگی و نشاط.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">برای لاشخور،</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;خوبترین، جسدی ست متلاشی و متعفن...</font></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: Tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#993399" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp; &nbsp; " ملاصدرا "</font></div> text/html 2018-05-20T19:42:00+01:00 alirezaebrahimpour.mihanblog.com علیرضا ابراهیم پور گیلانی سرّمردان خدا " عبادت و اطاعت " خواجه انصاری http://alirezaebrahimpour.mihanblog.com/post/1093 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;از پیرهرات پرسیدند؛</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;عبادت چیست ؟&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">فرمود :</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">عبادت خدمت کردن به خلق است</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">پرسیدند؛ چگونه؟</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">گفت: اگر هر پیشه ای که به آن اشتغال داری&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">رضای خدا که بالطبع رضای مردم را &nbsp;هم همراه دارد&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">در نظر داشته باشی نامش &nbsp;عبادت است.</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">پرسیدند:&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">پس نماز و روزه و خمس و... این ها چه هستند؟!</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;گفت : اینها اطاعت هستند&nbsp;</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد</font></div><div><font color="#666600" face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;تا انوار حق بگیرد</font></div><div><br></div>